Sakskart til fakultetsstyremøte 6. november 2018

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

32/18 Godkjenning av innkalling

33/18 Godkjenning av dagsorden

34/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.9.2018

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

35/18-V Valg av instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin for perioden 1.1.2019 - 31.12.2022 (10 min)

Forslag til vedtak:

De valgte representantene i Det medisinske fakultets styre erklærer følgende personer som valgt til ny instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin for perioden 1.1.2019 tom. 31.12.2022:

  • Instituttleder: professor II Dag Kvale, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk (Klinmed OUS)
  • Nestleder OUS/stedfortreder instituttleder: førsteamanuensis Shuo-Wang Qiao, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin (Klinmed OUS)
  • Nestleder ved Campus Ahus/leder Campus Ahus: professor Torbjørn Omland, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Klinmed Campus Ahus)

36/18-V Utvelgelse av aktuelle fagområder for strategiske stipendiater 2019 (15 min)

Ved Frode Vartdal/Mette Langballe

Forslag til vedtak:

Det utlyses seks stipendiat- eller postdoktorstillinger innen følgende områder:

  • Primærhelsetjeneste
  • Muliggjørende teknologier innen digitalt/matematikkbaserte biomedisinske støttefunksjoner
  • Etablering av internasjonalt ledende tverrdisiplinære tematiske forskningsgrupper
  • Forskningsetikk
  • Antibiotikaresistens

Dekan får fullmakt til å utforme utlysningstekst for disse områdene. Finansiering av en eventuell postdoktor-stilling kan benyttes til å finansiere egenandelen av to Scientia Fellow-postdoktorstillinger.

37/18-V Årsplan 2019-2021 (20 min)

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den vedlagte årsplanen for 2019 – 2021.  

38/18-O Virksomhetsrapport 2. tertial 2018 (15 min)

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 2. tertial 2018 til orientering

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

Disputaser ved Det medisinske fakultet

Samlefil (pdf) - NB! dokumentet har 137 sider

 

 

 

 

Publisert 16. okt. 2018 15:00 - Sist endret 5. nov. 2018 10:26