Protokoll fra fakultetsstyremøte 18. desember 2018

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Tove Strand (ekstern representant)

Egil Bodd (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Maria Due (studentrepresentant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Gjest:

Professor Arnoldo Frigessi (sak 45)

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland, Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

39/18 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

40/18 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

41/18 Godkjenning av protokoll fra møte 6.11.2018

Det var ingen merknader til protokoll fra møte 6.11.2018

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

42/18-O Orientering om den økonomiske situasjonen ved fakultetet, herunder regnskap pr. 30.10.2018

Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Orientering om den økonomiske situasjonen og regnskap pr. 30.10.2018 tas til orientering.

43/18-V Forslag til eksterne representanter til fakultetsstyret for perioden 1.1.2019 tom 31.12.2022

Frode Vartdal redegjorde og svarte på spørsmål.

Representantene Tove Strand og Egil Bodd fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg dekans forslag, og ber rektor oppnevne Camilla Stoltenberg og Jon Lomøy som eksterne faste representanter til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1.1.2019-31.12.2022. Samtidig bes rektor oppnevne Anna Stavdal og Kari Jussie Lønning som henholdsvis 1. og 2. vararepresentanter.

44/18-V Strategiske rekrutteringsstillinger

Frode Vartdal redegjorde og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner framdriftsplanen og gir dekanen fullmakt til å tildele strategiske rekrutteringsstillinger for 2019, etter innstilling fra evalueringskomiteen.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret godkjenner framdriftsplanen. Styret gir dekan fullmakt til å tildele strategiske rekrutteringsstillinger for 2019, etter innstilling fra evalueringskomiteen. Styret anbefaler at det nye styret beslutter prosess for senere år.

45/18-O Data science og big data kan bidra til bedre helse

Ved professor Arnoldo Frigessi

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

 

 

 

 

Publisert 19. des. 2018 08:16 - Sist endret 7. jan. 2019 13:41