Protokoll fra fakultetsstyremøte 21. mai 2019

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Magnus Løberg (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Tiril Seppola Reed (studentrepresentant)

Maria Due (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Anna Stavdal (1. vara for Camilla Stoltenberg)

Kari Jussie Lønning (2. vara for Camilla Stoltenberg)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland

Liv B. Finess

Astrid Holø (referent)

Andre:

Professor Marit Kirkevold, Institutt for helse og samfunn

Dekans orientering

  • Prodekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold har tiltrådt fakultetsstyret som nestleder og erstatter prodekan for forskning Jens Petter Berg i vervet.
  • Dekan orienterte om diskusjoner som har pågått omkring bruk av språk i prøveforelesninger og disputaser, og ønsket i den forbindelse å legge fram en orienteringssak til styret i kommende møte. Fakultetsstyret støttet dette.

Godkjenninger

7/19 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

8/19 Godkjenning av dagsorden

Dekan ba om styrets støtte til å endre sak 13 fra vedtakssak til diskusjonssak. Saken vil bli lagt fram som vedtakssak på kommende møte, etter at fakultetsstyret har gitt sine innspill i dagens møte. Fakultetsstyret støttet forslaget.

9/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 12.3.2019

Protokoll fra fakultetsstyremøte 12.3.2019 ble godkjent.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

10/19-O Regnskap pr. 30. mars 2019

Gaute Frøisland redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. 30.3.2019 til orientering.

11/19-V Etablering av masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie

Eivind Engebretsen redegjorde og ble supplert av Marit Kirkevold.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie fra studieåret 2020/2021 og nedlegge masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie under følgende forutsetninger:

  • Tildelte studieplasser i avansert geriatrisk sykepleie flyttes til masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie.
  • Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie blir ferdig i god tid før publiseringsfristen for studietilbudet dette studieåret.
  • Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger endres til å omfatte avansert klinisk allmennsykepleiere i god tid før publiseringsfristen.
  • Studieplanen utarbeides i henhold til vedtatt Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.
  • Ressursbehovet i masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie ikke overstiger ressursbehovet i masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie.

12/19-O Eksamenskvalitet

Elin Olaug Rosvold redegjorde, tok imot innspill og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar orientering om fakultetets arbeid med eksamenskvalitet på profesjonsstudiet i medisin til orientering.

13/19-D Senter for Global helse – forslag til mandat

Saken var endret fra vedtakssak til diskusjonssak.

Ivar Prydz Gladhaug redegjorde og tok imot styrets innspill på foreliggende forslag til mandat. På bakgrunn av dette vil justert forslag til mandat bli lagt fram som vedtakssak til kommende fakultetsstyremøte.

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf) - 55 sider

 

 

 

 

Publisert 22. mai 2019 08:09 - Sist endret 12. juni 2019 09:47