Protokoll fra fakultetsstyremøte 12. mars 2019

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Jens Petter Berg (prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Magnus Løberg (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale) - del 1

Thoril Kristiansen (vara for Hela Soltani, representant for teknisk-administrativt personale) - del 2

Kari Jussie Lønning (vara for eksterne representanter) - del 2

Tiril Seppola Reed (studentrepresentant)

Maria Due (studentrepresentant)

Forfall:

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Elin Olaug Rosvold, Hilde Nebb (del 2), Eivind Engebretsen (del 2), Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland (del 2)

Astrid Holø (referent)

Andre:

Claus H. Jebsen

 

Kl. 16-18:

Del 1 - Introduksjonsprogram til styrearbeid ved Det medisinske fakultet

v/Claus H. Jebsen, Institutt for medskapende ledelse (IML)   

Deltakere: Styremedlemmer, fakultetsdirektør

Kl. 18-19:

Del 2 - Behandling av styresaker

Godkjenninger

1/19 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

2/19 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

3/19-O Protokoll fra fakultetsstyremøte18.12.2018, referat fra informasjonsmøte 28.2.2019

Protokoll fra fakultetsstyremøte 18.12.2018 og referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28.2.2019 ble tatt til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

4/19-V Forslag til justering av Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Ved fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre godkjenner vedlagt forslag til justert styrings- og administrasjonsreglement.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre godkjenner vedlagt forslag til justert styrings- og administrasjonsreglement.

Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.

5/19-O Virksomhetsrapportering 3. tertial 2018 og regnskap 2018

Ved økonomisjef Gaute Frøisland

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen med rullerende langtidsplan 2019-2023 og realisert regnskap for 2018 til orientering.

6/19-O Økonomisk status, herunder regnskap hittil i år 2019

Ved økonomisjef Gaute Frøisland

Vedtak (enstemmig):

Regnskap pr. utgang januar 2019 tas til orientering

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf - 115 sider)

 

 

 

 

Publisert 13. mars 2019 08:42 - Sist endret 22. mai 2019 07:49