Protokoll fra fakultetsstyremøte 24. september 2019

Fakultetsstyremøtet fant sted på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Magnus Løberg (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Tiril Seppola Reed (studentrepresentant)

Ingeborg Solberg (studentrepresentant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland

Astrid Holø (referent)

Dekans orientering

Dekan orienterte om at Grimstadutvalget, som har hatt i oppdrag blant annet å utrede muligheten for å øke antallet studenter innenfor dagens medisinstudier, leverer sin rapport 25.9.2019. Det er forventet at departementet på bakgrunn av rapporten vil kreve at antallet studieplasser økes.

Godkjenninger

22/19 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

23/19 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

24/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 11.6.2019

Det var ingen merknader til protokoll fra fakultetsstyremøte 11.6.2019.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

25/19-O REGNSKAP pr. utgang juli 2019

Gaute Frøisland redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang juli 2019 til orientering.

26/19-O Orientering om utviklingsavtalen

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde, svarte på spørsmål og tok i mot innspill til det videre arbeid med avtalen.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar redegjørelse om utviklingsavtalen til orientering.

27/19-D Årsplan 2020-2021

Gaute Frøisland redegjorde, svarte på spørsmål og tok i mot innspill til det videre arbeid med årsplanen.

28/19-V Budsjettfordeling 2020

Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

  • Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2020 slik det fremkommer i tabellen over med tilhørende regneark i vedlegg 5
  • Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II
  • Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf) - 89 sider

 

 

 

 

Publisert 25. sep. 2019 08:00 - Sist endret 6. nov. 2019 08:02