Protokoll fra fakultetsstyremøte 11. juni 2019

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Magnus Løberg (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Tiril Seppola Reed (studentrepresentant)

Maria Due (studentrepresentant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland

Elisabeth Olsen (sak 19)

Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

14/19 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

15/19 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

16/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 21.5.2019

Protokoll fra møte 21.5.2019 ble godkjent, med en presisering av at redegjørelsen under sak 12 om eksamenskvalitet gjaldt profesjonsstudiet i medisin.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

17/19-O Virksomhetsrapportering T1 2019

Seksjonssjef Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar virksomhetsrapport T1 2019 til orientering.

18/19-D Fordeling 2020

Seksjonssjef Gaute Frøisland redegjorde, tok i mot innspill og svarte på spørsmål

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar den foreløpige orienteringen om budsjett 2020 til etterretning og budsjettet legges fram til vedtak av fakultetsstyret på september møtet.

19/19-O Sykefraværsstatistikk 2018

Seniorrådgiver Elisabeth Olsen redegjorde og svarte på spørsmål

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar sykefraværsstatistikk for 2018 til orientering.

20/19-V Senter for global helse – forslag til mandat og oppnevning av styremedlemmer

Dekan Ivar Prydz Gladhaug innledet, svarte på spørsmål og tok i mot innspill

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre godkjenner forslag til mandat for Senter for global helse, samt forslag til oppnevning av medlemmer til senterets styre.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre godkjenner forslag til mandat for Senter for global helse, med de endringer det ble enighet om i møtet. Omarbeidet mandat sendes styremedlemmene på e-post for endelig godkjenning innen 24.6.2019.

  • vedtatt mandat, endelig godkjent etter sirkulasjon blant fakultetsstyrets medlemmer pr 27.6.2019 (pdf)

Forslag til oppnevning av styremedlemmer ble godkjent i møtet.

21/19-O Bruk av språk ved prøveforelesning og disputas

Dekan Ivar Prydz Gladhaug redegjorde for regler for språk, samt øvrige punkter i "Utfyllende regler ved Det medisinske fakultet til Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Oslo.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar dekans redegjørelse til orientering.

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf) - 76 sider

 

 

 

 

Publisert 19. juni 2019 13:08 - Sist endret 25. sep. 2019 07:40