Sakskart til fakultetsstyremøte 24. september 2019

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Dekans orientering (10 min)

Godkjenninger

22/19 Godkjenning av innkalling

23/19 Godkjenning av dagsorden

24/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 11.6.2019

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

25/19-O REGNSKAP pr. utgang juli 2019 (15 min)

Ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang juli 2019 til orientering.

26/19-O Orientering om utviklingsavtalen (15 min)

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar redegjørelse om utviklingsavtalen til orientering.

27/19-D Årsplan 2020-2021 (30 min)

Ved Gaute Frøisland

28/19-V Budsjettfordeling 2020 (20 min)

Ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

  • Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2020 slik det fremkommer i tabellen over med tilhørende regneark i vedlegg 5
  • Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II
  • Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf) - 89 sider

 

 

 

 

Publisert 12. juni 2019 12:31 - Sist endret 19. sep. 2019 17:40