Protokoll fra fakultetsstyremøte 3. mars 2020

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Anna Stavdal (1. vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Kristine Jacobsen (studentrepresentant)

Ingeborg Solberg (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland

Astrid Holø (referent)

Dekans orientering

Status vedrørende situasjonen med Koronavirus

Fakultetsledelsen ble 29.2 informert om at medisinstudenter har vært i praksis ved Øyeavdelingen ved Ullevål sykehus i perioden det har vært påvist smitte. Dekan innkalte fakultetsledelsen til møte samme dag, og informasjon til studentene gikk ut så raskt det var praktisk mulig, også pr SMS. Dekan satte krisestab 1.3, og det ble arbeidet med å presisere informasjon til studentene ytterligere, bl.a. ved å dele studentene inn i kategorier. Krisestab møtes nå daglig og informasjon justeres løpende. Det er så langt ingen studenter som er bekreftet smittet.

Vedrørende mulig etablering av masterprogram i avansert klinisk sykepleie (AKS)

Dekanen orienterte i desember 2019 styret om at implementering av masterstudium innen Avansert Klinisk allmennsykepleie (besluttet opprettet i fakultetsstyremøte 21.5 2019 under visse forutsetninger) var utsatt, og at det var gitt premisser for videre utredning. Det har hele tiden vært tett dialog med Institutt for helse og samfunn (Helsam) om saken. Det er enighet om at den videre utredning tar utgangspunkt i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH). Økonomi, konkurransesituasjonen i forhold til andre tilbydere av samme program og rekrutteringsmuligheter er forhold som vil veie tungt når beslutning skal fattes. Det vil ikke påvirke økonomien nevneverdig hvorvidt programmet opprettes eller ikke de første 2-3 årene. Hvis programmet etableres, vil det etter 2-3 år kreves ekstra midler tilsvarende minimum 2-3 millioner NOK. Fakultetet har orientert Helsam om at etablering av prøveprosjekt i 2-3 år støttes, under forutsetning av at instituttet tar den økonomiske belastningen. Det anses uaktuelt at fakultetet går inn med midler utover det som følger av budsjettfordelingsmodellen. Helsam skal innen 16.3 levere studieplan for programmet, samt redegjøre for økonomisk løsning. Det vil bli fremmet sak til fakultetsstyret 12.5 og til universitetsstyret 23.6.

Det ble kommentert fra styret at det er vesentlig at det foreligger en grundig vurdering av konkurransesituasjon og rekrutteringsmuligheter når beslutning skal fattes, samt betydningen av at programmet evt realiseres i samarbeid med LDH. Det ble videre kommentert at det er viktig å tenke prinsipielt, ettersom det vil kunne komme flere forslag til etablering av masterprogrammer.

Godkjenninger

1/20 Godkjenning av innkalling

2/20 Godkjenning av dagsorden

3/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte17.12.2019

Vedtak (enstemmig):

Protokoll fra fakultetsstyremøte 17.12.2019 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17.2.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

4/20-O Virksomhetsrapportering desember 2019 - endelig regnskap 2019

Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål.

For presentasjon av årsregnskapet 2019 vedlegges disse to filene som vil bli vist i styremøte:

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen med rullerende langtidsplan 2020-2024 og realisert regnskap for 2019 til orientering.

5/20-V Habilitet og ph.d.-veiledning

Ivar Prydz Gladhaug redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret støtter oppretthold  av ordlyden i fakultetets utfyllende regler for PhD.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf - 70 sider)

 

 

 

 

Publisert 4. mars 2020 09:36 - Sist endret 9. juni 2020 14:54