Protokoll fra fakultetsstyremøte 12. mai 2020

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 og foregikk pr Zoom.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Kari Jussie Lønning (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Kristine Jacobsen (studentrepresentant)

Ingeborg Solberg (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Jens Petter Berg, Hilde Nebb, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland

Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

6/20 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

7/20 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

8/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 3.3.2020

Vedtak (enstemmig):

Protokoll fra fakultetsstyremøte 3.3.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 27.4.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

9/20-O Dekans orientering

Dekan orienterte, tok i mot innspill og svarte på spørsmål om følgende tema:

Koronasituasjonen

Fakultetet var i forkant, og satte som første fakultet ved UiO beredskap, allerede 1. mars, med daglige beredskapsmøter fram til etter påske. Det er nå to ukentlige beredskapsmøter.

11. mars besluttet fakultetet å stenge ned all tradisjonell undervisning, og klarte på kort tid å etablere digital undervisning. Eksamen har vært gjennomført som hjemmeeksamen. Det har vært utvist en imponerende omstillingsevne fra ansatte på alle nivåer i organisasjonen for å få dette til. Det er pr dato usikkert hvordan undervisningen kan gjennomføres til høsten, men det planlegges for digital undervisning iallefall til å begynne med.

Det er tilrettelagt for og har vært gjennomført digitale disputaser, og det er allerede planlagt 50 slike før sommeren. Alternativ til digital disputas er å utsette disputasen til dette kan gjennomføres på ordinær måte. Av ressursmessige hensyn er det ikke åpnet for hybridløsninger.

Økonomisk vil situasjonen få konsekvenser, bl.a. som følge av redusert vitenskapelig produksjon og redusert antall søknader.

Man regner med at det blir gradvis gjenåpning, og det er antydet at man regner med 50% normal aktivitet fra 18.5. Det avventes nye retningslinjer fra UiO med det første.

Økt antall studieplasser som følge av Koronasituasjonen

KD har bedt studiestedene om å øke antallet studieplasser fra høsten. Slik man forstod henvendelsen, en forståelse som også ble delt av rektor, var det ikke spørsmål om å forskuttere økning i antallet studieplasser på profesjonsstudiet som allerede er meldt inn som følge av Grimstadutvalgets rapport. Det ble derfor i første omgang meldt inn en økning på 20 studieplasser på masterprogrammet i helseledelse og helseøkonomi. Imidlertid kom det ny henvendelse fra KD, hvor det medisinske fakultetene også ble bedt om å øke antallet studenter på profesjonsutdanningen allerede fra høsten 2020. Det ble da meldt inn 40 nye studieplasser på medisinstudiet, 20 fra høsten og 20 fra januar 2021.

10/20-V Endringer i studieporteføljen ved fakultetet

Ved Ivar Prydz Gladhaug og Eivind Engebretsen

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultetet slutter seg til forslaget om å opprettholde vedtaket om nedleggelse av Avansert geriatrisk sykepleie, samt å endre vedtaket om å opprette et nytt studieprogram i Avansert klinisk allmennsykepleie, dvs. at sistnevnte program ikke opprettes fra og med studieåret 2021/2022.

Fakultetsstyret slutter seg også til forslaget om å opprette en arbeidsgruppe med tilhørende mandat som skal se på ulike modeller for hvordan det sykepleiefaglige miljøet ved fakultetet kan videreføres og styrkes innenfor rammen av fakultetets forsknings- og undervisningsportefølje, samt Institutt for helse og samfunns økonomiske rammebetingelser.

11/20-O Regnskap pr. utgang mars 2020

Gaute Frøisland redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskap pr. utgang mars 2020 til orientering.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf - 76 sider)

 

 

 

 

Publisert 12. mai 2020 18:31 - Sist endret 17. juni 2020 17:45