Sakskart til fakultetsstyremøte 12. mai 2020

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

6/20 Godkjenning av innkalling

7/20 Godkjenning av dagsorden

8/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 3.3.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 3.3.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 27.4.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

9/20-O Dekans orientering (15 min)

10/20-V Endringer i studieporteføljen ved fakultetet (30 min)

Ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultetet slutter seg til forslaget om å opprettholde vedtaket om nedleggelse av Avansert geriatrisk sykepleie, samt å endre vedtaket om å opprette et nytt studieprogram i Avansert klinisk allmennsykepleie, dvs. at sistnevnte program ikke opprettes fra og med studieåret 2021/2022.

Fakultetsstyret slutter seg også til forslaget om å opprette en arbeidsgruppe med tilhørende mandat som skal se på ulike modeller for hvordan det sykepleiefaglige miljøet ved fakultetet kan videreføres og styrkes innenfor rammen av fakultetets forsknings- og undervisningsportefølje, samt Institutt for helse og samfunns økonomiske rammebetingelser.

11/20-O Regnskap pr. utgang mars 2020 (15 min)

Ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr. utgang mars 2020 til orientering.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf - 76 sider)

 

 

 

 

Publisert 20. apr. 2020 10:37 - Sist endret 5. mai 2020 15:53