Sakskart til fakultetsstyremøte 22. september 2020

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

19/20 Godkjenning av innkalling

20/20 Godkjenning av dagsorden

21/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 17.6.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 17.6.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 7.9.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

22/20-O Dekanens orientering (15 min)

23/20-O REGNSKAP pr. utgang juli 2020 (20 min)

Ved Økonomileder Gaute Frøiland

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang juli 2020 til orientering.

24/20-V Budsjettfordeling 2021

Ved økonomisjef Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

  • Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2021 slik det fremkommer i tabellen over med tilhørende regneark i vedlegg 1

  • Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert prosess.

  • Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

  • Finansering av nye studieplasser og eventuelt annen finansering knyttet til dette vil først komme i det endelige disposisjonsskrivet som dekanen mottar i desember og dekanen gis fullmakt til å innarbeide dette tildelingen for 2021 på det tidspunkt. Vår foreløpige vurdering er at for de nye studieplassene med tilhørende studiepoeng produksjon, vil dette totalt utgjøre ca. + 5,3 MNOK for medisinstudentene og ca. 0,9 MNOK for øvrig helseutdanning for 2021. I tillegg kommer finansering av 4 nye rekrutteringsstillinger.

     

25/20-O Intensjonsavtale mellom Det medisinske fakultet og Sørlandet sykehus HF om økt deltakelse i medisinstudiet (15 min)

Ved Dekan Ivar P. Gladhaug

 

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

 

 

 

 

Publisert 31. aug. 2020 14:24 - Sist endret 14. sep. 2020 13:56