Protokoll fra fakultetsstyremøte 17. juni 2020

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 og foregikk pr Zoom.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Kari Jussie Lønning (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Kristine Jacobsen (studentrepresentant)

Ingeborg Solberg (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Elisabeth Olsen (sak 16/20)

Gaute Frøisland (sak 17/20 og 18/20)

Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

12/20 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

13/20 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

14/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 12.5.2020

Vedtak (enstemmig):

Protokoll fra fakultetsstyremøte 12.5.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 3.6.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

15/20-O Dekans orientering

  1. Dekan orienterte om siste endringer ved UiO mht Koronasituasjonen.  Fra 15. juni 2020 er UiO i prinsippet åpnet, men med noen klare begrensninger.
  2. Dekan orienterte om De Schreinerske samlinger, og mer spesifikt om sak vedrørende ønske om gjenbegravning tatt opp gjennom NRK.

16/20-O Sykefraværsstatistikk for Det medisinske fakultet 2019

Ved seniorrådgiver Elisabeth Olsen

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar sykefraværsstastikk for 2019 til orientering.

17/20-O Virksomhetsrapportering T1 2020

Ved økonomisjef Gaute Frøisland

Vedtak (enstemmig):

Styret tok virksomhetsrapportering for T1 2020 til orientering.

18/20-D Tildeling basis finansiering for 2021

Økonomisjef Gaute Frøisland innledet, tok i mot innspill og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Foreløpig tildeling tas til orientering.

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

 

 

 

 

 

Publisert 22. juni 2020 10:24 - Sist endret 23. sep. 2020 11:49