Protokoll fra fakultetsstyremøte 27. oktober 2020

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 og foregikk pr Zoom og på Hippokrates.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Kari Jussie Lønning (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Kristine Jacobsen (studentrepresentant)

Oline Marie Sæther (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland (sak 30/20)

Linn Bævre (referent)

Godkjenninger

26/20 Godkjenning av innkalling

27/20 Godkjenning av dagsorden

28/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 22.9.2020

Vedtak (enstemmig):

Protokoll fra fakultetsstyremøte 22.9.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 12.10.2020 tas til orientering.

Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

29/20-O Dekanens orientering 

Dekanen orienterte om;

1) Covid-19

Det er annonsert innstramming i smittevernsreglene fra Oslo kommune. Universitetet er fortsatt åpent, men det er kommet påbud om hjemmekontor. Ny anbefaling trår i kraft torsdag 29. oktober kl.12, og UiOs nye retningslinjer publiseres onsdag 28. oktober. Når det gjelder pasientkontakt, mener fakultetet at vår nåværende praksis er innenfor regelverket.

2) Gaveforsterkning

Dersom privat donator/forening donerer midler med langsiktig virkning på 3 millioner eller mer, vil gaven utløse gaveforsterkningsordiningen, hvor KD stiller tilsvarende beløp til disposisjon. Disse midlene har i lang tid gitt fakultetet og spesielt Institutt for klinisk medisin et konkurransefortrinn for å legge prosjekt til fakultetet. I statsbudsjettet for neste år er denne ordningen fjernet, som vil utløse store budsjettinnstramninger.

3) Mediasak

Universitas har skrevet sak om en student ved fakultetets profesjonsstudie i medisin som har mistet studieretten. Saken er blitt grundig behandlet og har vært oppe i UiOs klagenemnd tre ganger og er nå påklaget til departementet for annen gang. 

4) Styremøte i desember

Styremøtet 16. desember må gjennomføres på Zoom, og fysisk møte med middag på Bristol vil derfor utsettes til 2021, om situasjonen bedrer seg.

30/20-O REGNSKAP og virksomhetsrapportering T2 2020

Økonomileder Gaute Frøisland presenterte saken, og besvarte spørsmål

Vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar regnskap og virksomhetsrapportering for T2 til orientering.

31/20-V Årsplan MED 2021-2023 

Saken utsettes til styremøtet i desember, slik at Medisinsk StudentUtvalg (MSU) får anledning til å komme med innspill til planen.

32/20-O Orientering om Utviklingsavtalen 2020-2022 

Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler orienterte styret om utviklingsavtalen, og besvarte spørsmål.

Vedtak:

Styret tar Utviklingsavtalen til orientering.

33/20-V Valg av instituttleder for IMB

Dekan Ivar P. Gladhaug orienterte styret om saken. De eksterne medlemmene har etter reglene ikke anledning til å avgi stemme i valget.

Vedtak (enstemmig):

De valgte representantene i Det medisinske fakultets styre erklærer følgende personer som valgt til ny instituttledelse ved Institutt for medisinske basalfag for perioden 1.1. 2021 – 31.12 2024: 

  • Instituttleder: Professor Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag
  • Stedfortreder for instituttleder: Professor Arnoldo Frigessi, Avdeling for Biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag 

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

Publisert 12. nov. 2020 10:50 - Sist endret 11. aug. 2021 16:26