Sakskart til fakultetsstyremøte 27. oktober 2020

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

26/20 Godkjenning av innkalling

27/20 Godkjenning av dagsorden

28/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 22.9.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 22.9.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 12.10.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

29/20-O Dekanens orientering (15 min)

30/20-O REGNSKAP og virksomhetsrapportering T2 2020 (20 min)

Ved økonomileder Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar regnskap og virksomhetsrapportering for T2 til orientering.

31/20-V Årsplan MED 2021-2023 (30 min)

Ved økonomileder Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Styret vedtok årsplan for 2021 – 2023 for det medisinske fakultet.

32/20-O Orientering om Utviklingsavtalen 2020-2022 (15 min)

Ved fakutetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forslag til vedtak:

Styret tar Utviklingsavtalen til orientering.

33/20-V Valg av instituttleder for IMB (15 min)

Ved Dekan Ivar P. Gladhaug

Forslag til vedtak:

De valgte representantene i Det medisinske fakultets styre erklærer følgende personer som valgt til ny instituttledelse ved Institutt for medisinske basalfag for perioden 1.1. 2021 – 31.12 2024: 

  • Instituttleder: Professor Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag 
  • Stedfortreder for instituttleder: Professor Arnoldo Frigessi, Avdeling for Biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag 

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 5. okt. 2020 12:25 - Sist endret 19. okt. 2020 10:52