Sakskart til fakultetsstyremøte 16. desember 2020

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

34/20 Godkjenning av innkalling

35/20 Godkjenning av dagsorden

36/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 27.10.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 27.10.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30.11.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

37/20-O Dekanens orientering (15 min)

38/20-O REGNSKAP (20 min)

Ved økonomileder Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar regnskap til orientering.

39/20-V Oppnevning av styre på NCMM (10 min)

Ved Dekan Ivar P. Gladhaug

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner representanter til styre for NCMM som foreslått.

40/20-O Representant til styret for midlertidig vitenskapelige stillinger for 2021  (15 min)

Ved Dekan Ivar P. Gladhaug

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar valget av representant til styret til orientering.

41/20-V Møteplan 2021  (15 min)

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtok foreslått møteplan for 2021.

 

42/20-D Representant til Studentrepresentasjon i fakultetets beredskapsgruppe (tilleggsdagsorden) (30 min)

Ved Oline Marie Sæther

Forslag til vedtak: 

Det medisinske fakultets styre tar saken til orientering.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf- 33 sider)

Publisert 23. nov. 2020 11:08 - Sist endret 26. feb. 2021 15:33