Protokoll fra Fakultetsstyremøte 11. mai 2021

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 og foregikk pr Zoom.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Anna Stavdal (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Amanda Rose Magnum (studentrepresentant)

Oline Marie Sæther (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland (sak 15/21)

Linn Bævre (referent)

Godkjenninger

11/21 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen

12/21 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden

13/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 03.03.2021

Vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 03.03.2021 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 26.04.2021 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

14/21-O Dekanens orientering 

Dekanen orienterte styret om:

1) Videre politisk behandling av Grimstad rapporten (fortsettelse på informasjon gitt på møtet 3. mars):

Bestilling på mer detaljert kartlegging av kostnader til alternativer ble mottatt 15. april, med svarfrist 20. juni. Det skal utarbeides anslag på totale kostnader til utvidelse av studentkapasiteten av alle de fire medisinske fakultetene i Norge. Dekanen og studiedekanen har hatt møter med de andre medisinske fakultetene, slik at man besvarer KD på en uniform måte. Fakultetet er bedt om å beregne arealbehov, kostnader til personell og kostnader til praksis i primærhelsetjenesten. Det er nedsatt en arbeidsgruppe ved fakultetet for å jobbe med beregningene og svare ut forespørselen fra KD. Besvarelsen skal ikke inkludere kostnader for helseforetakene (disse vil svare ut dette selv). Fakultetene har derfor sendt brev til helseforetakene denne uken.  

2) Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler slutter ved Det medisinske fakultet og har siste arbeidsdag 31.07.21.

Grasmo-Wendler begynner som administrerende direktør ved Norges Idrettshøgskole.

15/21-O Økonomisk status for Det medisinske fakultet per. utgang mars 2021 

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

Det medisinske fakultets styre tar økonomisk status per utgang mars 2021 til orientering.

16/21-O Årsrapport for SHE 

Ved Eivind Engebretsen

Det medisinske fakultets styre tar årsrapport for SHE til orientering.

17/21-V Unntak fra nynorsk i eksamensoppgaver ved Det medisinske fakultet  

Ved Ivar Prydz Gladhaug

Vedtak: 

Det medisinske fakultetet gjør et unntak fra Forskrift om målform i eksamensoppgåver § 2 og tilbyr digitale eksamener kun på bokmål ved eksamener av særskilt stort omfang. Vedtaket gjøres gjeldende for en periode inntil fem år, eller inntil forutsetninger for håndtering av språkversjoner er på plass.

Eventuelt:

  • Endring studentrepresentasjon; Det er valgt nytt styre og ny leder av MSU. Ny MSU leder er Amanda Rose Magnum og nestleder er Karsten Kluge. Oline M. Sæther fratrer som studentrepresentant i fakultetsstyret. Hennes siste møte i fakultetsstyret er 15. juni.

Vedlagte saker til informasjon:

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

Publisert 25. mai 2021 12:38 - Sist endret 15. juni 2021 16:35