Protokoll for fakultetsstyremøte 3. mars 2021

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 og foregikk pr Zoom.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Anna Stavdal (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Amanda Rose Magnum (studentrepresentant)

Oline Marie Sæther (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Hilde Irene Nebb, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland (sak 5/21, 6/21 og 7/21)

Kristin Margrethe Heggen (sak 9/21)

Linn Bævre (referent)

Godkjenninger

1/21 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen

2/21 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden

3/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 16.12.2020

Vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 16.12.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 15.02.2021 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

4/21-O Dekanens orientering

Dekanen orienterte styret om:

1) Korona og undervisning: 

Det er uttalt ønske om å komme tilbake til fysisk undervisning fra både undervisere og studenter. Universitetet sentralt har gitt fakultetene handlingsrom for å gjennomføre praksis og ferdighetsøvelser, inkludert laboratorieøvelser for profesjonsstudiene. Praksis er stort sett gjennomført i henhold til studieplanen. All fysisk gjennomføring av undervisning er gjennomført med høyt fokus på smittevern. Alle vårens skriftlige eksamener vil gjennomføres som hjemmeeksamen. 

2) Disposisjonsskriv fra universitetet

Det medisinske fakultet har blitt tildelt 3 millioner kroner mer i sin basisbevilgning sammenlignet med tidligere beregnet for 2021. Økningen skyldes en betydelig økning i toppforsk-støtte, samt at tilskudd for Korona-tiltak er justert opp. Det medisinske fakultets budsjett for 2021 er på ca. 1,5 milliarder kr. 

3) Oppfølging av Grimstad rapporten

Grimstadrapporten anbefaler å øke kapasiteten med 440 nye plasser for medisin ved universitetene i Norge. Etter revidert nasjonalbudsjett juli 2020 ble det tilført 80 studieplasser, og vårt fakultet fikk 20 av disse plassene. Dekanene og studiedekanene ved de fire medisinske fakultetene i Norge ble invitert til digitalt møte med KD for å presentere mulige løsninger og begrensninger for økningen i studieplasser til nå i alt 360, hvorav 210 til MED UiO. Begrensninger her vil for oss være bygningsmassen i IMB og praksisplasser i samarbeidende sykehus og allmennpraksis/kommunehelsetjenesten. Fakultetet vil måtte ta i bruk en desentralisert studiemodell for å kunne gjennomføre økt opptak. Opprettelsen av Campus Sør (Universitetet i Agder og Sykehuset Sørlandet), i tillegg til Campus Innlandet (med nytt planlagt Mjøssykehus) er sentrale for fakultetets mulighet til å implementere økningen. En bestilling på utredning av kostnadsoverslag til ulike alternativer vil komme fra KD snarlig.

5/21-O Årsregnskap 2020 

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

Det medisinske fakultets styre tar årsregnskap for 2020 til orientering.

6/21-O Virksomhetsrapportering 3. tertial

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

Det medisinske fakultets styre tar virksomhetsrapporteringen til orientering.

7/21-V Årsplan 2021- 2023 

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret vedtar årsplan 2021-2023.

8/21-D Redegjørelse for ikke å ha studentrepresentant i beredskapsgruppen 

Ved Dekan Ivar Prydz Gladhaug

Styret tar redegjørelsen til orientering. Styret gav råd til dekanen om at det ønsket at dekanen ville finne gode løsninger for å ivareta studentenes interesser i en beredskapssituasjon.

9/21-D Videreføring av det sykepleievitenskapelige miljø - utredning om nytt studieprogram på Institutt for helse og samfunn

Ved Eivind Engebretsen

Det medisinske fakultets styre tar saken til orientering og stiller seg bak utredning av en Master i folkehelse.

 

Sak til behandling i lukket møte:

SAK 10/21-O (Tilleggsdagsorden)

Saken er unntatt offentlighet etter § 13 jf. fvl. § 13  

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

Publisert 15. mars 2021 09:38 - Sist endret 11. mai 2021 16:54