Sakskart til fakultetsstyremøte 11. mai 2021

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

11/21 Godkjenning av innkalling

12/21 Godkjenning av dagsorden

13/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 03.03.2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 03.03.2021 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 26.04.2021 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

14/21-O Dekanens orientering (15 min)

15/21-O Økonomisk status for Det medisinske fakultet per. utgang mars 2021 (20 min)

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

16/21-O Årsrapport for SHE (30 min)

Ved Eivind Engebretsen

17/21-V Unntak fra nynorsk i eksamensoppgaver ved Det medisinske fakultet  (30 min)

Ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak: 

Det medisinske fakultetet gjør et unntak fra Forskrift om målform i eksamensoppgåver § 2 og tilbyr digitale eksamener kun på bokmål ved eksamener av særskilt stort omfang. Vedtaket gjøres gjeldende for en periode inntil fem år, eller inntil forutsetninger for håndtering av språkversjoner er på plass.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 19. apr. 2021 13:57 - Sist endret 3. mai 2021 11:23