Protokoll fra fakultetsstyremøte 15. juni 2021

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 og foregikk pr Zoom.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Kari-Jussie Lønning (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Amanda Rose Magnum (studentrepresentant)

Oline Marie Sæther (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Hans Mossin

Gaute Frøisland (sak 15/21)

Linn Bævre (referent)

Godkjenninger

18/21 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen

19/21 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden

20/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 11.05.2021

Vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 11.05.2021 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 31.05.2021 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

21/21-O Dekanens orientering 

1) Dekanen fortsatte orienteringen fra sist møte, om oppdraget fra KD hvor fakultetet skal beregne kostnader forbundet med økt studentopptak (Grimstad-rapporten). Fakultetet har frist 25. juni for å sende inn beregningene. Helseforetakene har fått tilsvarende bestilling for å beregne sine kostnader forbundet med økt opptak, med svarfrist 15. august. Det er regnet på to modeller; økt årlig opptak med 100 studenter (Oslo + 1) som vil kreve ombygging av Domus Medica til 83 mill. kr. Og økt årlig opptak med 210 studenter (Oslo + 2) som vil kreve påbygg av Universitetets lokaler til 443 mill. kr. i tillegg til ombyggingen. Påbygget er allerede registrert i UiOs masterplan for eiendom. Studenter i primærpraksis koster ca. 3500 kr per dag. Ny studieplan må lages, og det er derfor en viss usikkerhet knyttet til tallene beregnet på personell. Utregningene beregnes å være ferdige i løpet av denne uken.  Desentraliserte campus er en forutsetning for at økt opptak kan gjennomføres, og fakultetet har signert intensjonsavtaler for UiO: Campus Sør. Det er startet opp samtaler om samarbeid med Sykehuset Innlandet for UiO:Campus Innlandet. 

2) Fakultetet ble tildelt midler for Korona satsning på studenter på 1,3 mill. kr. til studentrettede tiltak. Midlene er avsatt til studentassistenter, og fakultetet er i ferd med å ansette ca. 20 studenter. 

3) Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler har sin siste arbeidsdag ved fakultetet 31. juli. Underdirektør ved Institutt for klinisk medisin Hans Mossin konstitueres som Fakultetsdirektør fra 1. august til Fakultetsdirektør er fast ansatt. Utlysningen av stillingen er til drøfting hos tjenestemannsorganisasjonene, og vil lyses ut snarlig.

22/21-O Virksomhetsrapportering T1 2021 

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

Det medisinske fakultets styre tok virksomhetsrapporteringen til orientering.

23/21-D Foreløpige rammer – bevilgning finansiering 2022 

Ved Gaute Frøisland

Det medisinske fakultets styre tok foreløpige rammer for 2022 til orientering.

24/21-V Oppnevning av valgstyre ved Institutt for klinisk medisin 2021 –2025  

Ved Ivar Prydz Gladhaug

Vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til instituttets forslag og oppnevner følgende medlemmer til valgstyret ved Institutt for klinisk medisin:

  • Professor Kristian Bjøro (leder) for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025 
  • Professor II Theresa Mariero Olasveengen for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025
  •  Administrativ koordinator Berit Lund Opheim for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025
  • Klinisk stipendiat Lene Vernås Halvorsen for perioden 1.8.2021 – 31.7.2022
  • MSU velger studentrepresentanten.

25/21-V Oppnevning av representant for teknisk/administrative ansatte i fakultetets valgstyre ut perioden 2018-2021  

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner Knut Tore Stokke som medlem av valgstyret for den resterende perioden fram til 31.12.21

26/21-O Sykefraværsstatistikk for Det medisinske fakultet 2020 

Ved Elisabeth Olsen

Det medisinske fakultets styre tok sykefraværsstatistikk for Det medisinske fakultet 2020 til orientering.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 22. juni 2021 09:45 - Sist endret 23. sep. 2021 12:42