Sakskart til fakultetsstyremøte 15. juni 2021

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

18/21 Godkjenning av innkalling

19/21 Godkjenning av dagsorden

20/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 11.05.2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 11.05.2021 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 31.05.2021 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

21/21-O Dekanens orientering (15 min)

22/21-O Virksomhetsrapportering T1 2021 (20 min)

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

23/21-D Foreløpige rammer – bevilgning finansiering 2022 (20 min)

Ved Gaute Frøisland

24/21-V Oppnevning av valgstyre ved Institutt for klinisk medisin 2021 –2025  (20 min)

Ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til instituttets forslag og oppnevner følgende medlemmer til valgstyret ved Institutt for klinisk medisin:

  • Professor Kristian Bjøro (leder) for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025 
  • Professor II Theresa Mariero Olasveengen for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025
  •  Administrativ koordinator Berit Lund Opheim for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025
  • Klinisk stipendiat Lene Vernås Halvorsen for perioden 1.8.2021 – 31.7.2022

25/21-V Oppnevning av representant for teknisk/administrative ansatte i fakultetets valgstyre ut perioden 2018-2021  (20 min)

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner Knut Tore Stokke som medlem av valgstyret for den resterende perioden fram til 31.12.21

26/21-O Sykefraværsstatistikk for Det medisinske fakultet 2020 (30 min)

Ved Elisabeth Olsen

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 25. mai 2021 12:40 - Sist endret 4. juni 2021 10:18