Protokoll fra fakultetsstyremøte 21. september 2021

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16.00 og foregikk pr Zoom.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Joel Glover (vara for representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Anna Stavdal (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Amanda Rose Magnum (studentrepresentant)

Hannah Narum-Hanssen (studentrepresentant)

Forfall:

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale), Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Hans Mossin

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland (sak 31/21 og 32/21)

Aleksandra Weder Sawicka (referent)

Godkjenninger

27/21 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen

28/21 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden

29/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 15.06.2021

Vedtak: 

Protokoll fra fakultetsstyremøte 15.06.2021 godkjennes. 

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 06.09.2021 tas til orientering. 

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

30/21-O Dekanens orientering 

  1. Dekanen orienterte om undervisningssituasjon med smitteverntiltak. Hovedprioritering i håndtering av undervisningen er at studentene kunne gjennomføre studier og ta eksamen samt hensyn til pasienter som ikke må smittes. Derfor er digitale forelesninger hovedprinsipp, med unntak for noen masterprogrammer. All gruppeundervisning og klinisk undervisning vil foregå fysisk. Dette er besluttet i samråd med smittevernutvalget og ledelse på fakultetet med tanke på økt smittetrykk i samfunnet i starten av semestret. Fakultetet ønsker å gjenåpne til full fysisk undervisning så fort samfunnet gjenåpner seg, men instituttene trenger 2 uker med overgangsperiode etter at gjenåpningen blir annonsert av regjeringen.
  2. Oppfølging av Grimstad-rapporten som gjelder kostnadsberegning for økt studenttall. Tallene ble meldt inn fra fakultetet sin side. Helseforetak fikk tilsvarende bestilling fra HOD. Forslag fra Helse Sør-Øst ble diskutert. Begge rapportene er unntatt offentlighet. Departementale arbeidsgrupper vil jobbe videre med rapportene. Oppdraget har fokus på desentralisering av medisinutdanningen. Dette betyr for Det medisinske fakultet oppbygging av campus Sør mot sykehus i Sørlandet og campus Innlandet mot sykehus i Innlandet. 
  3. Terje Rootwelt som hadde vært ansatt som professor på Klinmed ble ny administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
  4. Styremøte i desember etterfulgt av julemiddag vil være 15. desember på Grand Hotell.

31/21-O Økonomisk status – regnskap pr. utgang juli 2021 

ved Økonomileder Gaute Frøisland

Det medisinske fakultets styre tar økonomisk status per utgang juli 2021 til orientering.

32/21-V Budsjett fordeling 2022

ved Gaute Frøisland

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar til fordeling for 2022 slik det fremkommer i tabell 2 i saksfremlegget og spesifisert i på side 8 i fordelingsmodellen.

Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert prosess.

Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

33/21-O Årsrapport for forskerutdanningen 2020

ved Ivar Prydz Gladhaug

Det medisinske fakultets styre tar årsrapport for forskerutdanningen 2020 til orientering. 

34/21-O Orientering om Circle U 

ved Eivind Engebretsen

Det medisinske fakultets styre tar informasjon om virksomhet for Circle U til orientering.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 28. sep. 2021 12:43 - Sist endret 1. nov. 2021 11:28