Sakskart til fakultetsstyremøte 21. september 2021

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16.00 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

27/21 Godkjenning av innkalling

28/21 Godkjenning av dagsorden

29/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 15.06.2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 15.06.2021 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 06.09.2021 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

30/21-O Dekanens orientering (15 min)

31/21-O Økonomisk status – regnskap pr. utgang juli 2021 (20 min)

ved Økonomileder Gaute Frøisland

32/21-V Budsjett fordeling 2022 (20 min)

ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar til fordeling for 2022 slik det fremkommer i tabell 2 i saksfremlegget og spesifisert i på side 8 i fordelingsmodellen.

Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert prosess.

Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

 

33/21-O Årsrapport for forskerutdanningen 2020  (15 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

34/21-O Orientering om Circle U  (15 min)

ved Eivind Engebretsen

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 1. sep. 2021 14:51 - Sist endret 23. sep. 2021 12:41