Sakskart til Fakultetsstyremøte 8. mars 2022

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16.00 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

1/22 Godkjenning av innkalling

2/22 Godkjenning av dagsorden

3/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 15.12.2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 15.12.2021 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 21.02.2022 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Orienteringssaker

4/22-O Dekanens orientering (15 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

5/22-O Orientering om undervisning og eksamen med koronatiltak (15 min)

ved Elin Olaug Rosvold

6/22-O Orientering om UiO:IT (10 min)

ved Hans Mossin

7/22-O Årsrapportering 2021 (10 min)

ved Hans Mossin

Vedtakssaker

8/22-V Masterstudium i folkehelse, epidemiologi og bærekraftige helsetjenester (20 min)

ved Eivind Engebretsen

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret gir sin støtte til å opprette en mastergrad i folkehelse og epidemiologi med oppstart fra og med studieåret 2023/2024 under forutsetning av at Universitetsstyret tildeler 40 nye studieplasser til masterstudiet.

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å utrede videre og eventuelt fremme forslag til Universitetsstyret om et mastertillegg, hvis forutsetningen om tildeling av nye studieplasser ikke innfris.

9/22-V Formalisering av Center for Sustainable Healthcare Education (SHE) i fakultetets organisasjonskart (15 min)

ved Hans Mossin

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar å plassere Senter for fremragende utdanning: «Centre for Sustainable Healthcare Education» i direkte linje under dekanen og som en egen enhet ved Det medisinske fakultet, som foreslått i dette notatet.

10/22-V Langtidsplan 2022-2026 (20 min)

ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar den økonomiske langtidsplanen for 2022-2026.

11/22-V Forslag av valgkomite for dekanvalget ved Det medisinske fakultet (5 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret foreslår følgende personer til valgkomitéen:

 • Kristin Bjørnland (Klinmed)
 • Terje P. Hagen (Helsam)
 • Alieu Cham (IMB)
 • studentrepresentant foreslått av MSU

12/22-V Oppnevning av nytt valgstyremedlem (5 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner Professor Kirsten Bjørklund Holven (IMB) som medlem til valgstyret for perioden 8.03.2022 - 31.12.2025

13/22-V Oppnevning av valgkomite for instituttledervalg ved Institutt for klinisk medisin 2022 (5 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgkomite for instituttledervalget ved Klinmed 2022:

 • Professor II Hanne Flinstad Harbo
 • Professor Tom Hemming Karlsen
 • Seniorrådgiver Venke Jenssen
 • Studentrepresentant (utpekes av MSU)

14/22-V Oppnevning av valgkomite for instituttledervalg ved Institutt for helse og samfunn (5 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomite for valg av instituttleder for perioden 2023-26:

 • Professor Anne Moen
 • Førsteamanuensis Sigurd Høye
 • Seniorrådgiver Sissel Aastorp
 • Studentrepresentant (utpekes av MSU)

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 14. feb. 2022 15:22 - Sist endret 11. apr. 2022 15:29