English version of this page

Valgprogram for team Flinstad Harbo

Fremragende og nyskapende forskning og utdanning til beste for individ og samfunn

Hanne Flinstad Harbo

Dekankandidat Hanne Flinstad Harbo synes det er på tide med et reelt valg på MED. Hun er klar for å bli vår nye dekan til våren. Med seg på laget har hun Jan Bjålie, Magnus Løberg, Grete Dyb og Eli Feiring. Foto: Ine Eriksen, UiO

Vår visjon for Det medisinske fakultet

Fremragende og nyskapende forskning og utdanning til beste for individ og samfunn.

Se presentasjon av team Flinstad Harbo her.

Våre mål for Det medisinske fakultet er:

 • Å styrke fakultetet som et fremragende studiested og en ledende forskningsinstitusjon og samfunnsaktør
 • Å utvikle fakultetet i takt med ny kunnskap og samfunnets behov
 • Å bedre organiseringen ved fakultetet og sikre god samhandling med enheter, ansatte, studenter og andre partnere

Våre verktøy:

Synliggjøre: Vi vil forbedre og benytte samarbeids- og kommunikasjonsformer som sikrer åpne prosesser og gjør arbeidet ved Det medisinske fakultet mer synlig både innad i organisasjonen og utad overfor befolkningen og våre samarbeidspartnere.  

Involvere og samarbeide: Vi vil stimulere til samarbeid både internt og med eksterne partnere. Vi vil legge til rette for at flere ansatte og studenter blir involvert i utviklingen og styringen av fakultetet.

Beslutte, gjennomføre, evaluere: Vi vil forankre beslutninger i åpne, tidsavgrensede prosesser, gjennomføre tiltak, evaluere resultater og ved behov følge opp med nødvendige korreksjoner.

Oppsummering av vår valgplattform:

1) Det medisinske fakultet som organisasjon og arbeidsplass

Vi vil:

 • Være et synlig, engasjert Dekanat, som i åpne prosesser involverer, samarbeider, beslutter og gjennomfører tiltak som fremmer fremragende og nyskapende forskning og utdanning
 • Etablere nye møteplasser og fornyet samarbeid med ansatte, studenter og våre partnere
 • Utvikle et tettere samarbeid med sykehusene og andre partnere, blant annet vedrørende Livsvitenskaps-satsningen, global helse, nye OUS, fornyede studie-program og forskning
 • Være pådriver for gode organisatoriske og administrative løsninger som er til nytte for ansatte og studenter

Mer om fakultetet som organisasjon og arbeidsplass

2) Studier ved Det medisinske fakultet

Vi vil:

 • Styrke insentiver for fremragende undervisning og videreutvikle studieprogrammene så de også i framtiden er ledende og attraktive
 • Forenkle og tydeliggjøre ledelse og organisering av studieprogrammene, og styrke det praktiske samarbeidet mellom administrative og vitenskapelige ansatte
 • Styrke fagmiljøenes eierskap til utdanningene for å fremme fagnær og variert undervisning og prioritere tilbakemelding til studenter og undervisere
 • Være pådriver for et godt student- og læringsmiljø og stimulere til internasjonal mobilitet for studenter og ansatte gjennom for eksempel Circle-U

Mer om studier

3) Forskning og innovasjon ved Det medisinske fakultet:

 Vi vil:

 • Forbedre ph.d.-, postdoktor- og forskerlinje-programmene og tilrettelegge for god karriereutvikling
 • Videreutvikle samarbeid om forskning og innovasjon med interne og eksterne partnere i arbeid med store samfunnsutfordringer inkludert global helse, forskningsetikk, kjernefasiliteter, laboratorier, komparativ medisin og biobanker
 • Stimulere til et tettere samarbeid mellom fakultetet og universitetssykehusene samt industrien om translasjonsforskning og kliniske studier
 • Etablere et veikart for videreutvikling av samarbeidsrelasjoner med finansiører av forskning og innovasjon nasjonalt og internasjonalt

Mer om Forskning og innovasjon

Mer om arbeid med Det medisinske fakultet som organisasjon og arbeidsplass

Et av våre hovedmål er å bedre organiseringen ved Det medisinske fakultet og sikre god samhandling med enheter, ansatte, studenter og andre partnere. I dette arbeidet er våre verktøyspesielt viktige: Synliggjøre, Involvere og samarbeide og beslutte gjennomføre og evaluere.

Vi vil:

 • Være et synlig, engasjert dekanat, som i åpne prosesser involverer, samarbeider, beslutter og gjennomfører tiltak som fremmer fremragende og nyskapende forskning og utdanning
 • Legge til rette for gode arbeidsforhold, godt arbeids- og studiemiljø og samarbeid mellom ansatte i ulike stillinger og på tvers av ulike nivåer i organisasjonen – ved å:
  • Stimulere til tydelig ledelse, veiledning og målrettet karriereutvikling
  • Følge opp arbeidsmiljø-undersøkelser
  • Involvere ansatte aktivt i utviklingsprosesser, også administrativt ansatte
  • Initiere samarbeids-tiltak på tvers av enheter og institutter
 • Etablere nye møteplasser for ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet, som for eksempel:
  • Uformelle og formelle fakultetsmøter for ansatte og ledere og med våre samarbeidspartnere
  • Nye møteplasser for og med studentene
 • Styrke samarbeidet mellom fakultetsledelsen og instituttene
  • Gi instituttene en sentral rolle i fakultetets ledergruppe
   • Stimulere til kompetanse-deling og samarbeid på tvers av institutter og enheter
  • figur: fakultet og institutter

    

 • Samarbeide tett med andre enheter ved UiO og med OUS om Livsvitenskapsbygget og livsvitenskapssatsningen ved UiO 
  • Ha tett dialog og oppfølging av saker, både langsiktig strategisk og kortsiktig i forhold til løpende beslutninger
  • Ha aktive representanter i felles råd og utvalg
 • Være en tydelig samarbeidspartner for Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus
  • Ha tett dialog og oppfølging av forsknings- og utdanningssaker
  • Ha aktive representanter i felles råd og utvalg
 • Videreutvikle gode digitale løsninger til støtte for undervisning og forskning, og sikre at administrative prosedyrer og verktøy er til hjelp for ansatte og studenter
  • Arbeide for løsninger som er tilpasset Det medisinske fakultet sitt behov
 • Arbeide for forutsigbar økonomi ved fakultetet som helhet, som skal komme undervisning, forskning og nyskapning til gode
  • Tett samarbeid om økonomi med instituttene og UiO sentralt

Tilbake til toppen.

Mer om mål for studier ved Det medisinske fakultet

Våre hovedmål for utdanning er å styrke Det medisinske fakultetet som et fremragende studiested og utvikle utdanningene i takt med ny kunnskap og samfunnets behov. Studentene skal gjøres i stand til å løse sentrale oppgaver i fremtidens helsetjeneste. Vi ønsker å utdanne:

 • Fagpersoner som er faglig sterke og har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kunnskapsutviklere som tar ansvar for forskning, nyskapning og undervisning.
 • Ledere som utvikler helsevesenet i takt med samfunnets behov så vel internasjonalt som nasjonalt.
 • Aktive samfunnsaktører som fremmer god helse i samfunnet.

Vårt arbeid med studier vil ha fire delmål:

1. Å videreutvikle studieprogrammene så de også i framtiden er ledende og attraktive

Vi vil:

 • Aktivt fremme arbeid med studiekvalitet som sikrer at utdanningene bygger på ny, forskningsbasert kunnskap ved å stimulere til kompetanseheving hos vitenskapelige og administrative ledere av utdanningene
 • Prioritere evaluering og tilbakemelding både til studenter og undervisere ved å utvikle et digitalt system for anonym tilbakemelding til foreleserne, øke bruk av formativ tilbakemelding i praksis og erstatte karakterer med spider-diagram eller lignende på medisinstudiet
 • Stimulere studentene til samarbeidslæring og utvikling av gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter ved å videreutvikle Teams-prosjekt for medisin og ernæring og å styrke utdanningen innen profesjonsutvikling
 • Videreutvikle samarbeidet med sykehus, primærhelsetjenesten og andre aktører om praksis og undervisning, inkludert å inngå avtaler mellom fakultetet og kommuner (ref arbeid med Campus sør)
 • Sikre høy kvalitet på desentralisert medisinundervisning ved å utnytte og videreutvikle etablerte ressurser og å etablere og evaluere en prøveperiode for video-opptak av forelesninger.
 • Vurdere hvordan klima, miljø, bærekraft og global helse best kan integreres i studieprogrammene, jamfør rapport «Klima og bærekraft i helseutdanningene». Vi ønsker å utvikle en digital versjon av «MED3066: Klimaendringer og helse: din innsats teller» og tilby som valgfritt emne til alle studenter ved Det medisinske fakultet.
 • Gi studentene flere valgmuligheter i sammensetning av utdanningstilbudene gjennom å bistå enhetene i arbeidet med å utvikle elektive emner som åpnes for fakultetets studenter.
 • Utrede muligheten for å opprette et Honours-program med utgangspunkt i bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi.
 • Videreutvikle etter- og videreutdanningstilbudet (EVU) og styrke organisering og administrasjon av EVU-aktiviteter

2. Å stimulere til gode organisatoriske og administrative løsninger som er til nytte for ansatte og studenter

Vi vil

 • Forenkle og tydeliggjøre ledelse og organiseringen av de ulike studieprogrammene og synliggjøre dette for undervisere (jfr. Kvalitetsløftet-rapport 30.9.2021). Dette vil vi oppnå ved å styrke det praktiske samarbeidet mellom administrasjon og vitenskapelige ansatte i planlegging, organisering og gjennomføring av undervisning.
 • Utvikle tettere samarbeid med USIT om digitale verktøy i undervisningen, for eksempel ved å ta i bruk læringsplattform (Canvas e.l.) på medisinstudiet.

3. Å videreutvikle undervisningsformer

Vi vil

 • Etablere en struktur og kultur som stimulerer til fagnær og variert undervisning, spesielt for nye, men også for erfarne undervisere. Vi vil oppfordre til introduksjonsmøter og oppfølgingsmøter for undervisere.
 • Stimulere til internasjonal mobilitet gjennom Circle-U for ansatte.       
 • Styrke insentiver for fremragende undervisning gjennom tiltak for karriereutvikling og merittering. Vi vil arbeide for at undervisning verdsettes og vektlegges i større grad ved ansettelser.
 • Stimulere søknader til status som merittert underviser
 • Stimulere til utvikling av undervisningsformer, økt bruk av teknologi og bredere samarbeid mellom arbeidsliv og fakultetet. Vi vil samle engasjerte undervisningskrefter for å initiere søknad om Senter for fremragende undervisning (SFU).

4. Å være pådriver for et godt student- og læringsmiljø

Vi vil

 • Gi studentene reell innflytelse over egen studiehverdag ved å invitere studenter med når beslutninger skal tas, større åpenhet om når studenter kan medvirke, og til å fortsette med tett dialog med studentorganisasjonene og tillitsvalgte.
 • Bygge strukturer som forlenger varighet av relasjoner mellom lærere og studenter. For eksempel integrere mentorgrupper i timeplanen.
 • Styrke studentenes integrasjon og tilhørighet til sosiale og akademiske miljøer. Å legge til rette for at flere student- og masteroppgaver kan publiseres som artikler i vitenskapelige tidsskrifter, gir studentene større uttelling for arbeidet de legger ned.
 • Stimulere til internasjonal mobilitet gjennom Circle-U for studenter.

Tilbake til toppen.

Mer om mål for forskning og innovasjon

Våre hovedmål for forskning og innovasjon er å styrke Det medisinske fakultet som en ledende forskningsinstitusjon i takt med utviklingen av ny kunnskap og samfunnets behov.

Våre fire delmål for forskningsvirksomheten er:

1. Utdanne til forskning og innovasjon

Vi vil:

 • Bedre undervisning om forskningsprosesser og forskningsbasert kunnskap i utdanningene, herunder styrke Forskerlinjen og rekrutteringen til denne.
 • Forbedre ph.d.-programmet ved å:
  • Gi forskerutdanningen en egen vise-dekan i vårt dekanat
  • Styrke utdanningen av forskningsveiledere og samhandlingen mellom kandidat og veileder
  • Bedre evalueringen av søknader og prosedyrene ved opptak
  • Iverksette tiltak for å bedre sluttføringen av doktorgrader (rådgivning, stimuleringsmidler etc)
  • Arrangere årlige ph.d.-dager
 • Gjennomføre andre tiltak for å effektivisere og forbedre ph.d.-utdanningen ved å følge opp tidligere ekstern evaluering av ph.d.-utdanningen:
  • Forenkle saksbehandlingen
  • Samordne ph.d.-kursene med undervisning i fakultets øvrige studieprogrammer
  • Samordne ph.d.-kursene med kursvirksomheten nasjonalt
  • Styrke utdanningen i forskningsetikk og redelighet i forskning
 • Styrke postdoktor- oppfølgingen ved fakultet og legge til rette for målrettet karriereutvikling
  • Videreutvikle og utvide tilbudet i postdoktor-programmet
  • Stimulere lederlinjen til å gi veiledning for karriereutvikling
 • Arbeide for gode arbeids- og lønnsvilkår for ph.d.-stipendiater og postdoktorer
 • Tydeliggjøre og forsterke forskningsstøtten ved fakultetet og instituttene og samhandlingen mellom fakultetet og partnere ved sykehus og andre deler av universitetet
  • Forenkle saksbehandlingen
  • Gi støtte til å inngå avtaler, oppnevninger, høringer, søknader
 • Videreutvikle støttefunksjoner og utdanning innen nyskapning og innovasjon, og gjøre disse tjenestene mer kjent i organisasjonen

2. Stimulere til forskning og innovasjon

Vi vil:

 • Stimulere våre forskere til å:
  • Utvikle fremragende forskning og nyskapning innen medisin og helse
  • Utnytte vår unike muligheter for konvergens og translasjon innen forskning, og derved oppnå ny innsikt, ny medisinsk kunnskap, bedre behandlingsmuligheter og bedre utvikling av helsetjenestene
  • Søke målrettet om ekstern finansiering av forsknings- og innovasjons-prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt
  • Være aktive samfunnsaktører som formidlere både innen akademia og i samfunnet for øvrig
 • Utvikle et tettere samarbeid mellom Det medisinske fakultet og universitetssykehusene samt industrien om translasjonsforskning og kliniske studier
 • Videreutvikle samarbeidet mellom Det medisinske fakultet og sykehusene om etikk- og redelighetsspørsmål
 • Øke engasjementet for forskning i grunnutdanningen
  • Forskertorg, forskningsdager
 • Synliggjøre forskning som karrierevei og bidra til å gjøre den mer attraktiv
  • Motivasjons-møter
  • Legge til rette for god karriere-utvikling
  • Stimulere til fleksible utdanningsløp for «livslang læring» for alle typer studenter
 • Bidra til nasjonale samlinger for forskere på alle nivå (forskerlinjestudenter, ph.d.-stipendiater og postdoktorer) og inspirere til målrettede nasjonale samarbeid
 • Premiere forskere ved Det medisinske fakultet for arbeid med å utvikle og uteksaminere forskere (forskerlinjestudenter, phd-stipendiater og postdoktorer)

3. Utfordre forskning og innovasjon

Vi vil:

 • Etablere et veikart for videreutvikling av samarbeidsrelasjoner med alle finansiører - nasjonalt og internasjonalt
 • Etablere nye relasjoner til nye finansiører av forskning
 • Følge opp prosessene rundt endringer i Forskningsrådet i relasjon til Det medisinske fakultetet 
 • Etablere ordninger for å sikre mer effektive overganger mellom ulike kortsiktige forskningsprosjekter; arbeide for «langsiktighet i forskningen»

4. Samarbeide om forskning og innovasjon

Vi vil:

 • Med utgangspunkt i de unike samarbeidsmulighetene mellom fakultetet og universitetssykehusene, videreutvikle felles forskningsstøtteordninger og samarbeid om forskningsprosjekter, spesielt samarbeid om kliniske studier og store forskningssøknader blant annet ved å
  • Videreutvikle samarbeidet med felles plattform for forskningsetikk og redelighet i forskning 
  • Videreutvikle samarbeid om kjernefasiliteter, laboratorier, komparativ medisin og biobanker
  • Videreutvikle arbeidet med globale utfordringer som miljø og bærekraft, antibiotika-resistens og pandemier
  • Bygge videre på de unike kombinasjonene av kompetanse og datagrunnlag, vise frem mulighetene til finansiørene og legge inn konkrete handlingspunkter i finansiør-veikartet
  • Prioritere det europeiske samarbeidet innen helseforskning og påvirke og delta i fremtidige EU-satsinger på alle områder som er relevante for fakultetet og sykehusene
 • Med utgangspunkt i samarbeidsmulighetene mellom Det medisinske fakultet, andre fakulteter ved UiO, industrien og eksterne samarbeidspartnere:
  • Være en tydelig og handlekraftig samarbeidspartner, både innen basalforskning, translasjonsforskning, konvergens, klinisk forskning og helseforskning
 • Arbeide for tett integrering av medisinsk forskning og utdanning i Livsvitenskapsbygget

Tilbake til toppen.

Godt valg!

Vi vil oppfordre alle som har stemmerett ved Dekan-valget ved Det medisinske fakultet i september 2022 om å delta med innspill og bruke stemmeretten.Godt valg!

Ta gjerne kontakt:

Av Dekankandidat Hanne Flinstad Harbo med team.
Publisert 12. aug. 2022 14:56 - Sist endret 31. aug. 2022 13:57