Team-seminar for nye studenter innen helseutdanning

Nye studenter på medisin, ernæring og odontologi får opplæring og veiledning i teamarbeid gjennom det første studieåret.

Gruppe med studenter som sitter ved et bord og snakker sammen

Vi antar at samarbeid er noe alle kan, men virkeligheten er at det er noe som må læres og øves på. Foto: UiO

Allerede fra studiestart deltar studentene på et eget team-seminar tilhørende sitt studieprogram. Her er erfarne studenter mentorer for gruppene slik at de nye studentene lærer kommunikasjon og samarbeid fra studiestart. Målet med teamseminaret er å gi studentene motivasjon, ferdigheter og trygghet til å samarbeide mer og bedre om studiene. 

– Mange har blandede erfaringer med gruppearbeid fra tidligere, forteller Jarle Breivik, utdanningsleder ved Institutt for medisinske basalfag på UiO. Han er initiativtaker bak team-seminarene. 

De som har vært flinke elever og studenter, og har ofte har vært den som har «dratt lasset» i gruppeundervisningen. Mange har opplevd gruppearbeid som ineffektivt og urettferdig.

Bilde av Jarle Breivik
Jarle Breivik er utdanningsleder og leder team-seminarene. Foto: UiO

–  Nesten alle sier de har jobbet alene med studiene. Samtidig svarer de aller fleste at de har gode erfaringer med teamarbeid fra idrett, frivillighet eller militæret. Dette misforholdet handler om at gruppearbeid i undervisning ofte er dårlig organisert.

Målet med teamseminaret er derfor å gi studentene verktøyene de behøver for å jobbe godt som team, forklarer Jarle Breivik.

Han organiserer og leder seminaret som blir gjennomført med hjelp av studentassistenter fra eldre kull for å skape et positivt og støttende læringsmiljø for studentene. Her kan de som kull, smågruppe og team trene på samarbeidskompetanse gjennom både hyggelige og litt utfordrende aktiviteter.

Nøkkelen til godt samarbeid er tillit

Det er gjort mye forskning på hvordan bygge gode team, og Det medisinske fakultet følger en modell som har vært testet og utviklet ved medisinstudiet ved University of Pennsylvania (Penn).

–  Nøkkel til godt teamarbeid er å bygge tillit. Det gjør vi ved å snakke åpent sammen, også om de tingene som er vanskelige. Vi har blant annet en øvelse som handler om stereotyper knytte til ulike befolkningsgrupper. Studentene skriver på tavlen hvilke stereotypier som forbindes med menn, kvinner, rusmisbrukere, muslimer, kristne, nordmenn, innvandrere og så videre. Det åpner for en samtale om hvordan studentene opplever og forholder seg til disse komplekse problemstillinger, som det ellers er vanskelig å sette ord på, sier Breivik.

En annen viktig forutsetning for godt teamarbeid er at alle i teamet snakker omtrent like mye.

–  Det er sjelden tilfelle og er også et vanskelig tema, sier Breivik. Men ved å sette ord på problemet, og «debrife» etter hver øvelse, ser vi stor effekt, bare i løpet av dette ene seminaret. Jeg vil også legge til at å dele et godt måltid aldri kan undervurderes når vi skal bygge gode team, sier han.

Samarbeid på tvers av studieprogrammene

Erfarne studenter fra odontologi, klinisk ernæring og medisin får opplæring av Jarle Breivik før de selv skal lede egne team-seminar for sine nye medstudenter. 

De tre studieprogrammene følger i stor grad det samme studieopplegget de første semestrene, med smågruppeundervisning som et bærende element. Vi samarbeider derfor for at alle studentene får dette tilbudet om teamseminar.

– Alle skal jobbe med mennesker i et helsevesen som etterspør nettopp mer samhandling og samvalg mellom profesjoner og pasienter. Utvikling av samarbeidsevne er et uttalt mål i de Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS), og på denne måten imøtekommer vi også de formelle forventningene til studiene, forklarer Breivik.

Team-arbeid gir økt motivasjon og bedre forståelse av pensum

Bilde av Tuva Syrdal Tronstad.
Tuva Syrdal Tronstad, student på klinisk ernæring og mentor. Foto: UiO

Tuva Syrdal Tronstad studerer klinisk ernæring og synes det er et spennende prosjekt der hun blir kjent med nye studenter og bidrar til at de får en god start på studiet.

– Jeg synes at gruppearbeid er den beste måten å lære på og håper derfor at dette kan bidra til økt motivasjon og bedre forståelse av pensum blant de nye studentene.

I tillegg er det svært relevant til arbeidslivet senere der samarbeid og tverrfaglighet blir mer og mer utbredt, sier hun. 

 

Studentene tar med seg erfaringene ut i arbeidslivet

–  Teambygging er viktig fordi dette er noe vi er eksponert for nærmest daglig gjennom studietiden. Alt fra kollokviegrupper til behandling av pasienter, så er du i et team der alle har sin rolle. Jeg tror at fokuset på teambygging, vil gagne studentene utrolig mye, og forhåpentligvis være noe de drar med seg videre i andre situasjoner også, sier tannlegestudent Arne Sebastian Rossow.

Bilde av Arne
Arne Sebastian Rossow, studerer tannpleie og er mentor. Foto: UiO

Han mener at til teambygging er noe man kan ta med seg videre ut i arbeidslivet.

– Felles for helseutdanningene er at du ofte jobber i team, og det er en læringsprosess å få teamarbeid til å fungere optimalt. Jeg tenker derfor at dette er et initiativ som svært mange av studentene kommer til å få nytte av både gjennom studiet og i arbeidslivet. Dette er et initiativ som det er satt av at vi skal bruke 21 timer til, men om det kreves mer av oss kommer vi absolutt til å sette av mer tid. Det er tross alt bare hyggelig å hjelpe de nye studentene inn i studentmiljøet, sier Rossow.

Bedre samarbeid mellom studentene gir bedre læringsmiljø

– Ved Det medisinske fakultet har vi lang tradisjon for undervisning i lærerledede smågrupper, både i pre-klinikk og klinikk. Dette er på mange måter bærebjelken i undervisningen vår, og studenten setter stor pris på denne undervisningsformen. Det er likevel flere utfordringer, sier Breivik.

Han utdyper at lærerledet smågruppeundervisning er ressurskrevende, og det er begrenset hvor mange timer vi kan tilby.

– Det er derfor viktig at vi utnytter tiden godt. Det fortsetter at alle er trygge på situasjonen og deltar aktivt. Uansett, skjer det meste av læringen utenom selve undervisningssituasjonen. Noe av det viktigste vi kan gjøre er derfor å legge til rette for at studentene samarbeider godt, også uten at en lærer er tilstede, sier han.

Det tradisjonelle er at studentene finner sine egne samarbeidspartnere og kollokviegrupper, men denne modellen har store svakheter. Det tar ofte lang tid og mange famler med å finne sin gjeng de første årene. Mange faller også utenfor de sosiale nettverkene. Det er ofte de som synes det er krevende med sosiale sammenhenger og som kanskje er de som har størst behov for et nettverk.

Bilde av Saharat.
Saharat Supbhatkul Laksana, studerer medisin og er mentor. Foto: UiO

– I tillegg har vi med utgangspunkt i vårt Senter for bærekraftig helseutdanning (SHE),  et forskningsprosjekt som studerer hvordan studentene samarbeider og tar beslutninger i team. Dette vil gi oss viktig informasjon hvordan opplegget fungere og kan utvikles videre, sier Breivik.

Ulik bakgrunn og kompetanse viktig i team

Studiestart kan lett fører til klikkdannelse mellom ulike sosiale grupper. Det er igjen en veldig dårlig utnyttelse av læringsmulighetene, spesielt for helsepersonell som skal lære seg å forstå og kommunisere med alle typer mennesker.

–  Et viktig mål med seminaret er derfor å bygge oppunder de organiserte smågruppene slik at alle studentene har en arene for å samarbeide, også utenom undervisningen, sier Breivik.

Saharat Supbhatkul Laksana er medisinstudent og har vært med som mentor siden våren 2020, da teamseminaret ble holdt for første gang på Sundvolden hotell.

– Min rolle blir å følge teamene mine framover gjennom deres første år på medisinstudiet. Målet med teamseminaret er ikke å aktivt lede teamene fra dag en, men heller fasilitere for et godt teamarbeid.

Studentene er selvstendige og bidrar til å danne et effektivt samarbeid. Underveis tar vi kontakt for debrief, og bistår teamene med justeringer av teamdynamikken om nødvendig. I tillegg kan studentene alltid kontakte mentoren for råd, sier Laksana.

Av Christina Heesch
Publisert 6. sep. 2021 11:38 - Sist endret 9. sep. 2021 12:22