Prosjektoppgaven i KLoK

I modul 8 (MED6800), termin 1, skal hver kliniske smågruppe samarbeide om en KLoK-oppgave som beskriver et tenkt kvalitetsforbedringsprosjekt.

Formålet

Formålet med KLoK-prosjektoppgaven i modul 8 er at du, som medlem av en gruppe (den kliniske smågruppen), skal trene på å identifisere et område hvor det er potensial for forbedring, avklare kunnskapsstatus, identifisere tiltak og velge mål eller indikatorer for i hvilken grad man lykkes å implementere tiltaket. Implementering av nye tiltak og endring av praksis vil kreve at prosjektet er forankret i organisasjonen. I oppgaven skal dere gjøre rede for de ledelsesmessige aspektene og utfordringene ved gjennomføringen av prosjektet. I oppgaven skal gruppen også reflektere over egen prosess i arbeidet.

Rammer for oppgavens struktur og innhold

Rollen som veileder for KLoK-oppgaven:

 • Alle grupper får tildelt en veileder
 • Gruppeleder må sørge for at det etableres kontakt med veileder
 • Kontakten med veileder går fortrinnsvis gjennom gruppeleder
 • Veileder kan gi tilbakemelding på faglige spørsmål og spørsmål knyttet til rammene for KLoK-oppgaven
 • Hvis det oppstår konflikter i gruppen som gruppen ikke selv klarer å løse kan gruppen kontakte veileder eller undervisningsleder i KLoK
 • KLoK-oppgavene vurderes og godkjennes av en annen fagperson enn veileder
 • Veileder følger gruppen videre dersom oppgaven ikke godkjennes i første vurdering av sensor (se også Vurdering av oppgaven og Revisjon av ikke godkjent oppgave nedenfor)
 • Veileder kan ta kontakt med sensor ved ikke godkjent oppgave for klarering av saksforhold og for å sikre videre progresjon av oppgaven. Studenter skal som hovedregel ikke ha direkte kontakt med sensor.

Krav til deltakelse

Praktiske tips

Innlevering

Vurdering av oppgaven

Oppgaven er en obligatorisk undervisningsaktivitet som vurderes som «godkjent» eller »ikke godkjent».

KLoK-oppgavene vurderes og godkjennes av en sensor. Sensor er en annen fagperson enn veileder.

Følgende legges til grunn i vurderingen:

 • Temavalg/problemstilling (Aktuelt? Relevant?)
 • Kunnskapsgrunnlaget (Eksplisitt litteratursøk? Kritisk og balansert vurdering av kilder?)
 • Tiltak (Begrunnet ut fra kunnskapsgrunnlaget? Gjennomførbart?)
 • Indikator (Oppfyller den/de kravene?)
 • Prosess, ledelse og organisering (Tilstrekkelig beskrevet? Realistisk?)
 • Viser gruppen evne til å reflektere over egne gruppeprosesser og ledelsesmessige utfordringer?
 • Hvis en oppgave ikke er godkjent, har den vært vurdert av en annen fagperson i tillegg til sensor.

Revisjon av ikke-godkjent oppgave

Grupper som ikke får godkjent innlevert oppgave gis anledning til å innlevere revidert oppgave for ny vurdering av samme sensor innen 3 uker.

Sensor gir i svarbrev til gruppen konkret og detaljert tilbakemelding om hva som bør forbedres.

Del 2 av oppgaven bør også revideres som følge av prosessen med revisjon av oppgaven.

Gruppen må kontakte veileder for råd i forbindelse med revisjon av oppgaven. Studenter skal ikke ha direkte kontakt med sensor. Veileder kan ta kontakt med sensor ved ikke godkjent oppgave for klarering av saksforhold og for å sikre videre progresjon av oppgaven.

Endelig godkjenning av revidert oppgave

 • Det er mulig med flere enn én revisjon av oppgaven om kvaliteten ikke er tilstrekkelig.
 • Dersom flere revisjoner ikke fører til tilfredsstillende oppgave, kan undervisningsleder beslutte at studenter leverer en individuell selvstendig prosjektoppgave etter samme mal som det alminnelige gruppearbeidet.

Alle studenter må ha godkjent KloK-oppgave for å kunne gå opp til eksamen i modul 8 (MED6800).

Lenke til tidligere prosjektoppgaver publisert i DUO 

 

Publisert 28. jan. 2011 09:57 - Sist endret 18. jan. 2018 12:38