Fagsiden for medisinsk etikk

Formålet med undervisningen i medisinsk etikk er å bidra til å utdanne reflekterte leger som tenker kritisk og tar gode beslutninger. Reflekterte leger har evnen til å identifisere, drøfte og håndtere etiske problemer i klinisk praksis og i helsetjenesten.

Undervisningen i medisinsk etikk dekker de følgende områdene:

1. Kunnskap. Undervisningen skal gi kunnskap om begreper, etiske prinsipper, regelverk, teori og empiri. (Eksempler: begrepet «overdiagnostikk», prinsippet om respekt for pasientens autonomi, forskningsetiske regler, teori om rettferdighet i prioritering, og empiri om tvangsbruk.)

2. Ferdigheter. Undervisningen gir opplæring i sentrale ferdigheter som anvendelse av en modell i seks trinn for etisk analyse; god håndtering av etiske problemer sammen med pasienten og andre involverte; og vurdering av samtykkekompetanse.

3. Generell kompetanse. Undervisningen skal oppøve etisk bevissthet, empati, evne til refleksjon over legerollen og egen praksis, og evnen til å leve med tvil og usikkerhet.

Undervisningen i medisinsk etikk er plassert i modul 2 (propedeutikkblokka), 3 (termin 2), 5, 6, 7 og 8 (termin 2).

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:36 - Sist endret 10. aug. 2020 16:04