English version of this page

Forlengelser og permisjoner

Alle kandidater må å ha gyldig opptaksavtale underveis på Ph.d.-programmet. Du må søke om forlengelse dersom du blir forsinket i forhold til opprinnelig avslutningsdato.

kvinne med barnevogn

Illustrasjon: Colourbox

Koronapandemien

Informasjon om koronavirus til ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet

For ph.d.-kandidater ansatt ved UiO

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om temaer som lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For Ansatte-sidene.

Du må i tillegg søke om lovfestede permisjoner og forlengelse på ph.d.-programmet.

For ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiO

Er du ansatt på annen institusjon enn UiO finner du informasjon om temaer som lønn, permisjon, sykdom og forlengelse hos egen arbeidsgiver.

Du må i tillegg søke om lovfestede permisjoner og forlengelse på ph.d.-programmet.

Lovfestede permisjoner

Lovfestede permisjoner omfatter blant annet sykdom og fødsel og gir automatisk rett til forlengelse på ph.d.-programmet i din opprinnelige opptaksperiode (netto 3 år), men du må sende inn bekreftelse fra NAV, trygdekontor, sykehus, arbeidsgiver eller annen relevant instans der lengden og dekningsgraden på permisjonen fremgår.

Nettotid =  3 år i 100% ph.d.-arbeid fratrukket eventuelle lovfestede permisjoner, sykefravær eller deltid.

Send bekreftelse på lovfestet permisjon enten på e-post eller via postgang til fakultetet.

Du kan se ny avtaleperiode i StudentWeb etter at lovfestet permisjon er registrert.

Søknad om forlengelse på ph.d.-programmet

Du kan søke om forlengelse på ph.d.-programmet kun en (1) gang når opprinnelig opptaksperiode er over, ref. Utfyllende regel til § 5.3 Opptaksperiode.

Kandidater som har fått innvilget forlengelse(r) før 1. januar 2020 kan søke om forlengelse en (1) gang til. 

Slik søker du

Du sender inn søknad om forlengelse minst tre måneder før opptaksperioden din utløper.

Signert skjema for søknad om forlengelse (docx) (pdf) samt nødvendig vedlegg sendes enten på e-post eller via postgang til fakultetet.

Vedlegg til søknadsskjema:

  • Bekreftelse på finansiering i perioden du søker om forlengelse (f.eks. kopi av arbeidskontrakt), evt. en redegjørelse vedrørende finansiering for forlengelsen. Dersom du ikke har finansiering for perioden du søker forlengelse (fordi du f.eks. planlegger å jobbe med doktorgraden i fritiden eller mens du har overlegepermisjon eller liknende), må du redegjøre for dette.  

Forlengelse av opptaksperioden

Din søknad om forlengelse kan innvilges dersom instituttet anbefaler forlengelse og fakultetet finner det realistisk at du kan fullføre ph.d.-prosjektet ditt i forlengelses­perioden.

Dersom søknaden innvilges, utvides opptaksperioden med inntil 3 år, uavhengig av prosentandel du skal jobbe med doktorgraden. Varighet av forlengelsen fastsettes av fakultetet etter anbefaling fra instituttet og baserer seg på en helhetsvurdering av søknaden. NB! Det gis ikke forlengelse i forlengelsen f.eks. pga. lovfestede permisjoner, sykefravær eller deltid.

Maksimaltid på ph.d.-programmet

Når du har vært på ph.d.-programmet i opprinnelig opptaksperiode (netto 3 år) + 3 år (uavhengig av prosentandel du jobber med doktorgraden), er maksimaltid på programmet normalt nådd, og alle rettigheter og plikter i henhold til doktorgradsavtalen bortfaller. Det betyr at du mister studieretten, men du kan fremdeles søke fakultetet om å få levere avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden.

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 30. nov. 2016 09:41 - Sist endret 17. juni 2020 12:01