Bakgrunn og målsetting for FYSIOPRIM

Programmets samlende overbygning er særlig konsentret om problemstillinger relatert til muskel- skjelettplager, men vil også favne andre kliniske områder.

Bakgrunn

Programmet er utviklet med utgangspunkt i problemstillinger som er relevante for fysioterapi i primærhelsetjenesten. Det har vært en sterk vekst i forskning om og i fysioterapeuters virksomhetsområder de siste årene, men mye av kunnskapen er utviklet innenfor forskningsmiljøene i Universitets- og Høyskole-sektoren og i spesialisthelsetjenesten. Man vil dra nytte av dette, både i form av kompetanse og metoder når forskningsfokuset nå rettes mot primærhelsetjenesten.

Hvorfor et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten?

 • Samhandlingsreformen er avhengig av økt og varig forskningsinnsats i primærhelsetjenesten
 • Det mangler gode modeller for forskning og dokumentasjon om nytteverdi og kostnader i primærhelsetjenesten
 • Det er behov for mer dyptgående kunnskap om fysioterapipraksis i primærhelsetjenesten; både om pasientene, tiltak som benyttes og effekten av tiltakene

Overordnet målsetning - programmets ide

 • å skape modeller for forskning og dokumentasjon innenfor fysioterapi i primærhelsetjenesten og derved legge grunnlag for varige forskningsmiljø
 • å knytte sammen kunnskap ervervet gjennom studier gjennomført i klinisk praksis, epidemiologiske studier og eksperimentelle forsøk, der ulike forskningsmetoder benyttes

Noen sentrale målsetninger for programmets prosjekter

 • å etablere en database som kan benyttes til å karakterisere pasienter i fysioterapipraksis mht kliniske funn, fysisk funksjon, behandlingene som anvendes og endringene hos pasientene gjennom behandlingsforløp
 • å undersøke hva som kan forutsi bedring og hvem som drar nytte av hvilke behandlingsopplegg
 • å undersøke effekter av behandling for muskelskjelett-sykdommer gjennom klinisk kontrollerte forsøk og gjennom mer pragmatiske, klinikknære studier
 • å gjøre helseøkonomiske beregninger i forhold til kostnader og nytteverdi av fysioterapi
   
Publisert 8. mars 2011 10:35 - Sist endret 21. apr. 2016 15:09