Referansegruppe for FYSIOPRIM

Navn Tilhørighet
Eilin Ekeland Styreleder, Fondet til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Helge Gjerde Fysioterapeut, Aktivklinikken, Lillehammer
Bente Gunnarshaug Stavanger kommune
Fred Hatlebrekke Forbundsleder, Norsk Fysioterapeutforbund
Lena von Koch Professor, Instutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap og Samhälle, Karolinska Institutet
Eline Rygh Sekretariatsleder, Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Steinar Sivertsen Brukerrepresentant

Mandat for referansegruppen

 • Drøfte forskningsbehov i primærhelsetjenesten i lys av prosjektets planer og resultater
 • Drøfte hvordan planer og strategier hos myndigheter, forvaltning, interesseorganisasjoner og i helsetjenesten kan dra nytte av prosjekter som FYSIOPRIM, herunder
  • samhandling og informasjonsflyt innen og på tvers av tjenestenivåer
  • dokumentasjon av ressursbruk og resultater
  • kvalitetssikring og –utvikling
  • forebygging og helsefremmende arbeid
 • Gi innspill til prosjektets planer og aktiviteter
 • Gi innspill til utvikling av nye prosjekter og delprosjekter
 • Gi innspill på mulige samarbeidsarenaer og –partnere for prosjektet og videreføringer av dette
 • Drøfte og komme med innspill på mulige anvendelsesområder for resultatene av FYSIOPRIM
 • Drøfte erfaringer fra prosjektet med henblikk på varig finansiering av forskning i primærhelsetjenesten
 • Bidra til formidling og spredning av prosjektets ideer og resultater
Publisert 8. mars 2011 10:51 - Sist endret 7. juni 2019 13:14