English version of this page

Medisinsk humaniora og sosialmedisin

Vår forskergruppe omfatter et tverrfaglig forsknings- og utdanningsinitiativ som søker å bygge broer mellom humaniora, samfunnsvitenskap og medisinske profesjoner med sikte på å møte sosial ulikhet og fremme sosial rettferdighet knyttet til helse.

Vårt mål er å utvikle nyskapende tverrfaglig forskning og utdanne studenter i kritisk sosial og kulturell analyse av helse og sykdom som kan virke som endringsagenter for et bærekraftig samfunn.

Om gruppen

De viktigste helseproblemene i dagens samfunn er sammensatte biososiale problemer som krever komplekse løsninger. Økningen i fedme og ikke-smittsomme sykdommer, fremveksten av antibiotikaresistente bakterier, utfordringene knyttet til en aldrende befolkning, utbredelsen av kroniske lidelser og den høye forekomsten av psykiske helseproblemer er problemstillinger som ikke lar seg løse ved å tenke helse i biologiske termer alene. Alle disse utfordringene krever en tilnærming som omfatter både biomedisinske mekanismer, og sosiale og kulturelle betingelser.

 

Publisert 16. feb. 2021 14:21 - Sist endret 25. mai 2021 09:32