Kulturelle faktorer som påvirker forskrivning og forbruk av antibiotika (avsluttet)

Dette prosjektet ønsker å undersøke hvorvidt kultur kan være en sentral forklaring på forskjellene i ulike lands forbruk av antibiotika og utvikling av resistens.   

Om prosjektet

Norge er sammen med blant annet Nederland, Sverige og Danmark ett av landene i Europa med lavest antibiotikaforbruk og minst utvikling av resistens. Utvikling av resistens er nært assosiert med et høyt forbruk av antibiotika, og da særlig bredspektret antibiotika. Norge har lav forskrivning av antibiotika, og hvor smalspektred antibiotika er dominerende, noe om kan forklare den lave resistensutviklingen. Men hvordan har vi kommet dit?    

Kvalitativ studie:

Frankrike Norge og Polen er tre land med svært ulik profil når det gjelder forbruk av antibiotika og utvikling av resistens. Vi ønsker å foreta en kvalitativ studie der norske, polske og franske pasienter og allmennleger blir intervjuet om sin kunnskap om og sitt forhold til antibiotika og resistens. På den måten håper vi å kunne kartlegge om det kan være kulturelle årsaker og forskjeller som ligger til grunn for de store forskjellene i forbruk og resistensutvikling mellom de tre landene.  

Resultater

  • Jensen S, Lindbæk M, Gradmann C, Lie AK. Erindringer om antibiotikaresistensens historie. Tidsskr Nor legeforen nr 24. 2010;130:2494-8

Finansiering

  • ASP

Samarbeid

 

Publisert 23. mai 2011 14:21 - Sist endret 19. jan. 2022 13:28