Pasientinformasjon: Invitasjon til å delta i studie om koronavirus/COVID-19

Invitasjonen gjelder personer som er utsatt for smitte og derfor i karantene, samt for pasienter med påvist eller sannsynlig koronasmitte i hjemmeisolasjon. Dette gjelder ikke pasienter som er innlagt på sykehus. Bare voksne over 18 år kan delta. Utfylling av skjema tar ca 5-7 minutter første gang, og kun 3-4 minutter de påfølgende gangene. 

SAMTYKKE:

Bakgrunn og formål

WHO har erklært pandemien med COVID-19 som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Norge har et stadig økende antall smittede. Man ønsker å forstå hvordan denne sykdommen rammer den norske befolkningen, både de som er smittet og de som er redd for å være smittet.  

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Vi ønsker å kartlegge symptomer og plager hos pasienter med mild form for sykdom (og før sykdommen bryter ut), som diagnostiseres og behandles i primærhelsetjenesten. Til dette trenger vi din hjelp.

Fordeler og ulemper ved deltakelse

Andre pasienter, samt helsetjenesten, vil ha stor nytte av informasjonen du bidrar med, og dette kan hjelpe i utformingen av helsetilbudet under den pågående epidemien. Det er ingen kjente ulemper ved deltakelse i studien, all informasjon vil lagres sikkert.

Hva innebærer det for deg å delta?

Du vil bli bedt om å fylle ut et enkelt nettskjema, helst daglig, så lenge du er i karantene eller har symptomer (inkludert eventuell periode i hjemmeisolasjon). Skjemaet inneholder spørsmål om symptomer ved sykdommen, om ivaretagelse og om medikamentbruk. For å kunne følge med på eventuelle ettervirkninger, seneffekter eller komplikasjoner etter coronainfeksjon, ønsker vi også å samle informasjon fra nasjonale helseregistre om deg, i 12 måneder etter sykdommen (eller karantenen). Dette vil være fra kommunalt pasient og brukerregister (KPR) som inneholder besøksdata fra primærhelsetjenesten, fra nasjonalt pasientregister (NPR) som inneholder besøksdata fra spesialisthelsetjenesten, og fra reseptregisteret som inneholder data om antiinfektiva (midler mot bakterier eller virus) og luftveismedisiner (for eksempel astmamedisin). Fra registrene vil vi innhente noen bakgrunnsopplysninger om deg, som kjønn og alder, samt opplysninger om diagnose og underliggende sykdom, legemiddelbruk, og om man mottar tjenester fra primær- eller spesialisthelsetjenesten og eventuelt hvilke. Opplysninger som innhentes fra registrene vil være begrenset til formålet med prosjektet.

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Informasjonen som du fyller inn i nettskjemaet daglig vil bli lagret på en sikker server ved Universitet i Oslo som heter tjenester for sensitive data, TSD. Det er Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo som er ansvarlig for prosjektet. Kun forskerne i prosjektgruppen har tilgang til opplysningene som blir lagret. Etter ca ett år, vil opplysningene sendes til registereierne for KPR, NPR og reseptregisteret for å legge til registerdata, og personnummer vil da gjøres om til pseudonym slik at opplysningene ikke lengre er identifiserbare. Slik vil de oppbevares til prosjektperioden er over, våren 2022. Etter prosjektslutt vil dataene lagres sikkert på TSD i fem år. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Du kan når som helst avbryte utfyllingen av dagboken på nettskjema. Dersom du trekker deg fra prosjektet kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser.

Samtykke til deltakelse i studien

Du samtykker til å delta i studien ved å krysse JA i samtykkeskjema. Samtykke må signeres elektronisk. Etter signering vil du bli sendt videre til registrering av pasientdagbok.

Avslutning:

Lurer du derimot på noe vedrørende studien, kan vi kontaktes på info-covidnor@helsam.uio.no

Ønsker du å trekke ditt samtykke, må du logge inn i samtykkeportalen til UiO og signere for dette.

Har du spørsmål relatert til din helsetilstand, ta kontakt med lokal helsetjeneste. Vi kan dessverre ikke besvare helserelaterte spørsmål. 

Har du generelle spørsmål omkring korona/COVID19, vennligst se nettsidene til sentrale helsemyndigheter på fhi.no eller helsenorge.no.

Kontaktopplysninger: 

Prosjektansvarlig: Guro Haugen Fossum, MD Phd, forsker ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo g.h.fossum@medisin.uio.no 
 
Personvernombud Universitetet i Oslo: Roger Markgraf-Bye. Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@uio.no  

Last ned pdf av dette innholdet: Pasient- og samtykkeinformasjon

 

 

 

Publisert 30. mars 2020 07:57 - Sist endret 1. apr. 2020 07:58