English version of this page

Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger

Målsetting med forsøket er å finne ut om primærhelseteam (PHT) gir et bedre tilbud til listeinnbyggere enn dagens fastlegeordning. Forsøket startet 1. april 2018 og skal vare i fem år.

Helsedirektoratets forsøk med primærhelseteam prøver ut teamorganisering og to alternative finansieringsmodeller ved 17 fastlegekontor i ni kommuner.

Om prosjektet

PHT er avgrenset til å inkludere fastleger, sykepleiere og helsesekretærer. Forsøket tilfører finansiering for sykepleierressurser til fastlegekontor i størrelsesforholdet: 3 fastleger:1 sykepleier. Det er en fastlege som skal lede teamet. Med teamorganiseringen skal fastlege, sykepleier og helsesekretær arbeide sammen med mål om å gi pasienter bedre tilgjengelighet til tjenesten, skape større bredde i tilbudet, bedre opplæringen og oppfølgingen av pasienter med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov, og å skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester.

Evalueringen av forsøket

Effektene skal undersøkes for pasient/bruker, pårørende, befolkning, kommunal fastlegetjeneste, øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, statlig og kommunal forvaltning, privat sektor og samfunnsverdier/goder. Som en del av evalueringen skal det også gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse.

Finansiering

Helsedirektoratet

Start - Slutt

2018 - 2025

 

Publisert 4. nov. 2019 09:47 - Sist endret 5. sep. 2022 09:30

Kontakt

Tor Iversen (Prosjektleder)

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere