English version of this page

Helsekompetanse: Nøkkelen til helse for personer med kols

Dette prosjektet vil utvikle og evaluere en helsekompetanse intervensjon til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i samarbeid mellom sykehus, kommunehelsetjenesten, universitet i Oslo og brukere.

Om prosjektet

Helsekompetanse handler om hvordan en person og relaterte faktorer påvirker en persons evne til å erverve, forstå og bruke informasjon om helse og helsevesenet.  Helsekompetanse kan på denne måten være en nøkkel til forandring av helse utkomstmål.

Mål

Prosjektets mål er å utvikle en helsekompetanse intervensjon i samarbeid mellom brukere, forskere, tverrfaglige helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å finne gode og gjennomførbare løsninger. Videre å  teste løsningene i  en helsekompetanse intervensjon for effektivitet og etterlevelse i en randomisert kontroll studie. 

Bakgrunn

Kols  er en vanlige kroniske sykdom forbundet med flere symptomer (dvs. pustløshet, angst, depresjon, tretthet, smerte, søvnløshet), samt redusert livskvalitet.  Personer med kols kan ha problemer med fysiske aktiviteter og aktiviteter i dagliglivet som ofte fører til sykehusinnleggelse og re-innleggelser. Barrierer som deltagelse på mestringskurs, økonomiske problemer, kommunikasjonsproblemer og dårlige forhold til helsepersonell kan føre til at pasienter med kols ikke har mulighet til å ta fullverdig vare på egen helse.  Videre har personer med kols ofte vanskeligheter med å følge opp og har liten forståelse for anbefalt behandling. Det kan derfor se ut som at personer med kols har høy risiko for å oppleve helsekompetanse utfordringer.

Utkomstmål

Primærutkomstmålet er re-innleggelse hos personer med kols og sekundære utkomstmål er helsekompetanse, elektronisk helsekompetanse, egenmestring, sykdomsspesifikk livskvalitet, fysisk funksjon, helserelatert livskvalitet, psykologisk stress og helseøkonomi. 

Delprosjekter

Denne studien gjennomføres i tre faser:

 • Fase 1: undersøker helsekompetanse utfordringer gjennom fokusgrupper på pasienter med kols og helsearbeidere og en tverrsnittstudie på personer med kols.
 • Fase 2: diskuterer resultater fra fase 1 mellom brukere, forskere, tverrfaglig helsearbeidere i spesialist helsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å finne gode og gjennomførbare løsninger og utvikle en helsekompetanse intervensjon.
 • Fase 3: tester helsekompetanse intervensjonen i en randomisert kontroll studie hos personer med kols.

Finansiering

Postdoktor stillingen er finansiert gjennom Extra stiftelsen for helse og rehabilitering gjennom søker organisasjonen Landsforeningen for hjerte og lungesyke. 

Videre har Lovisenberg Diakonale Sykehus og tilhørende bydeler (Grünerløkka, St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Sagene) i kommunehelsetjenesten gått sammen på å finansiere to 50% sykepleierstillinger i to år for å gjennomføre helsekompetanse intervensjonen.

Ekstra driftsmidler er også gitt av avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Samarbeidspartnere

 • Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Fire bydeler i kommunehelsetjenesten: Grünerløkka, St. Hanshaugen, Gamle Oslo and Sagene
 • Brukere med kols

Forskningssamarbeid

 • Avdeling for helsefag, Universitet i Oslo
 • Lovisenberg Diakonale sykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Deakin University in Melbourne Australia

Start - slutt

2017-2020

Publisert 11. jan. 2018 11:45 - Sist endret 30. aug. 2022 10:57

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere