Medikalisering i Norden: Diskurser, praksiser, identiteter (avsluttet)

Målet med prosjektet er å utvikle dypere og mer kompleks forståelse av medikaliseringsprosesser i Norden. Sentrale problemstillinger er: Kan man tale om en særegen form for medikalisering i Norden, og i så fall, hvordan spiller slike prosesser seg ut i medisinen spesielt og i nordisk kultur og- samfunnsliv mer generelt?

Om prosjektet

Stadig flere livsområder og problemer blir forstått gjennom biomedisinske forklaringsmodeller og behandles av helsevesenet. Dette kalles medikalisering og kan blant annet knyttes til den forvitring som har skjedd av samfunnets tradisjonelle strategier for å gi mening til sentrale menneskelige erfaringer og eksistensielle grensesituasjoner, som fødsel og død, smerte og lidelse.

Prosjektet nærmer seg medikalisering i Norden gjennom å fokusere på tre nivåer: Diskurser, praksiser, identiteter.

Seks tematiske områder danner samarbeid på tvers av fakultetsgrenser og fagdisipliner:

  • Terapisamfunnet i den nordiske modellen: Drivkrefter og uttrykksformer
  • Barns stemmer i diagnosesamfunnet – ADHD som case
  • Gentestingens framvekst /individuelle livspraksiser
  • Sunnhetens dominans
  • Døden i den nordiske velferdsmodellen
  • Sorg i litteratur og som diagnose

Bakgrunn

I Norden som i vestlige land for øvrig ses en sterk økning i medisinske diagnoser. Kombinert med en økende tendens i befolkningen til å se diagnoser hos seg selv, sine nærmeste og på livsområder som hittil har unndratt seg medisinsk behandling eksempelvis mat, sorg og død, er det grunner til å anta at vi har med et betydelig nordisk fenomen å gjøre. Framveksten av ny bioteknologi, en stadig sterkere farmasøytisk industri med skreddersydd medisin, sterke pasientorganisasjoner og utbredelsen av helse- og sykdomsrelatert kommunikasjon via internett, erogså med på å forme medikaliseringsprosesser i det 21. århundre. Det trengs derfor ny og bredt anlagt kunnskap om det er noen særegne sider ved Norden som bidrar til å forme vår mentalitet i en stadig «sykere» retning eller ikke.

Mål

Med basis i ulike fagbakgrunner utforskes medikalisering i Norden i lys av sentrale sosiale og kulturelle trekk ved regionen. Har vi med en Nordisk Homo Patologicus å gjøre?  Og skiller den seg i det hele tatt radikalt fra europeiske og amerikanske varianter, slik man tidligere synes å ha antatt?

Finansiering

  • UiO/Satsningsområde «Unpacking the Nordic Model»

Samarbeid

  • Stavanger universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet

Start - slutt

2014 - ?

 

 

Publisert 15. jan. 2019 12:59 - Sist endret 15. jan. 2019 12:59