English version of this page

Samfunn, helse og makt (SHEP)

SHEP leverer kritisk og reflektert kunnskap om hvordan samfunn, helse og makt henger sammen, og får betydning for hvordan helse og sykdom kan forstås i sosial, kulturell og historisk kontekst. SHEP er en brobygger mellom fagdisipliner og forskningsområder.

En bro som strekker seg inn i tåkelagt sjø. Blå himmel.
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

SHEP-gruppen er opptatt av å identifisere hvilke sosiale og kulturelle rammer som påvirker menneskers muligheter til god helse og helsehjelp. Vi studerer derfor også vilkårene for og konsekvensene av brukermedvirkning og offentlig innsyn i helsevesenet.

SHEP-gruppen arbeider tverrfaglig og består av sosiologer, idéhistorikere, kulturhistorikere, antropologer, litteraturvitere, pedagoger og forskere med ulike helsefaglige bakgrunner. En sentral målsetning i vårt arbeid er å styrke og videreutvikle de teoretiske og metodologiske sidene ved kritisk helsefaglig forskning på helse og sykdom.

Våre viktigste forskningsområder er:

  1. Kreft og kreftoverlevelse
  2. Aldring og død
  3. Kjønn, reproduksjon og – teknologi
  4. Seksuell og kjønnet vold
  5. Medikalisering
  6. Narrative tilnærminger til sykdom og helse
  7. Kvalitativ metodeutvikling
  8. Vitenskapsteori og etikk
Publisert 9. mai 2014 11:23 - Sist endret 12. okt. 2022 11:30