English version of this page

Samfunn, helse og makt (SHEP)

Gruppens forskning beveger seg i grenseflatene samfunn, sykdom og makt. Målet er å levere kritisk og reflektert kunnskap om hvordan historie, kultur, distinkte samfunnstrekk og styringslogikker får betydning for hvordan helse og sykdom erfares, fordeles, kulturelt sett representeres og over tid endres.

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, linje, mønster, font.

Om gruppen

Vi er opptatt av å identifisere sosiale og kulturelle rammer og prosesser – i som utenfor selve behandlingsrommet – som potensielt innskrenker eller utvider menneskers muligheter til god helse og mest mulig relevant helsehjelp. Videre er vi opptatt av å studere vilkår for og konsekvenser av de demokratiserende trekk i helsevesenet som legger vekt på brukerens medvirkning og offentlighetens innsyn.

Gruppen omfatter pedagoger, idéhistorikere, sosiologer, sykepleiere og fysioterapeuter, så vi arbeider bredt og tverrfaglig. En sterk fellesnevner er ambisjonen om å styrke og videreutvikle de teoretiske og metodologiske sidene ved kritisk helsefaglig forskning på helse og sykdom.

Rent empirisk jobber vi også variert, det være seg med grunnlag i journaler, offentlige dokumenter, skjønnlitteratur, kunnskapsoppsummeringer eller dybdeintervjuer så vel som deltagende observasjon.

Våre viktigste forskningsområder er:

  1. Kjønn og sykdom
  2. Omsorgsmakt og nye styringsmekanismer i helsevesenet
  3. Sykdommers prestisje
  4. Medikalisering
  5. Sykdomskulturer og sykdomsidentiteter
  6. Likestilling, helse og livskvalitet
  7. Litteratur og medisin
  8. Vitenskapsteori og etikk
  9. Kvalitativ metodeutvikling

Les mer om forskningen vår

Studieprogrammer og emner

Publisert 9. mai 2014 11:23 - Sist endret 2. okt. 2019 13:48