English version of this page

Effekt av tilpasset trening for kroniske nakkepasienter (avsluttet)

Ny kunnskap viser at motoriske områder i hjernen påvirkes av smerte, hvilket videre påvirker hjernens evne til å stabilisere og bevege nakken.

Bevegelsesutslag i nakken, målt med et Fastrak instrument.

Om prosjektet

Sentralnervøse prosesser innvirker på motorisk kontroll. I dette prosjektet undersøker vi hvorvidt symptomtrykk og subjektive plager kan assosieres med sentralnervøse motoriske prosesser slik som styring og kontroll av bevegelser.

Mål

Utarbeide et fundament for bedre og mer tilpasset behandling til undergrupper av pasienter med påviste motoriske avvik gjennom:

  • Å kartlegge bevegelsesmønstre og motorisk kontroll hos pasienter med nakkesmerter i privat fysioterapipraksis.
  • Å undersøke om ordinær fysioterapibehandling påvirker motorisk avvik og om avviksmønstre kan knyttes til symptomendringer.
  • Å undersøke om og hvordan fysioterapeuter kan nyttiggjøre seg informasjon om motorisk kontroll i behandlingen, basert på våre bevegelsestester og om dette påvirker utfallet( smerter, funksjon, frykt for bevegelse etc.)

 Bakgrunn

Hvordan

Studien er lagt opp som en observasjonsstudie med en "nested" randomisert studie hvor vi randomiserer på hvilke fysioterapeuter som får informasjon om testresultatene fra undersøkelsene. Pasientene skal forøvrig gjennomføre behandling som vanlig («treatment as usual»).

I motsetning til tidligere studier som i stor grad har fokusert på subjektive symptomer alene, vil dette prosjektet inkludere parametere for både symptomer og motorisk kontroll som utfallsvariabler.

Det tas sikte på å inkludere 100 personer.

Hovedeffektmål er endringer i motorisk kontroll, smerte og funksjon.

Finansiering

  • Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Samarbeid

Prosjektet ledes av Professor Ottar Vasseljen

Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

 

 

Publisert 31. okt. 2012 11:37 - Sist endret 15. apr. 2016 11:49