English version of this page

Onkologi

Den onkologiske forskningsgruppen har ansvaret for kliniske studier som prøver ut nye behandlingsregimer rettet mot kreftcellene (tumorrettet). I tillegg er det også fokus på bedring av plager pasienten har, såkalt pasientsentrert tillnærming.

Forskningsportefølgjen i denne arbeidspakken omfatter studier som vil gi bedre behandling av plager knyttet til kakeksi, som er en tilstand som medfører betydelig redusert livskvalitet og redusert toleranse for kjemoterapi hos mange pasienter med pancreaskreft.

MENAC-studien prøver ut multimodal behandling av kakeksi og er en internasjonal randomisert fase 3 studie som ledes fra Norge og inkluderer pasienter som får kjemoterapi for inoperabel sykdom. Det planlegges en oppfølger (MENAC 2) med utprøving av anamerolin i multimodal setting.

PACTO-studien er en nordisk randomisert fase 2 studie der pasienter får tocilizumab (IL-6 inhibitor) i tillegg til kjemoterapi, her er primær endepunkt overlevelse, mens det også måles en rekke kakeksiparametre. I alle studier samles det inn biologisk materiale i form av vev og blodprøver for translasjonstudier.

I tillegg deltar gruppen i neoadjuvante studier i samarbeid med kirurgene (NorPACT-1 og NorPACT-2).

I tillegg planlegges en randomisert studie der en vil undersøke om systematisk registrering av symptomer og integrering av en pasientsentrert tilnærming med samtidig kjemoterapibehandling kan bedre både livskvalitet og utkomme.

Samarbeidspartnere

  • Knut Jørgen Labori (arbeidspakke «Kirurgi»), OUS / UiO
  • Elin H. Kure (arbeidspakke “Molekylær karakterisering av tumorvev og flytende biopsier”), OUS
Publisert 1. mars 2021 16:05 - Sist endret 1. mars 2021 16:05