Aktuelle saker

Publisert 17. okt. 2017 13:25

Programmet er klart! Les mer på www.nasjonal-selvmordsforebyggingskonferanse.no

 

Publisert 12. okt. 2017 17:55

NSSF har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling, se www.uio.no/kartleggingssystemet

Publisert 30. aug. 2017 15:20

Verdensdagen for selvmordsforebygging er en årlig internasjonal markering. Dagen er stiftet av IASP, International Association for Suicide Prevention, i samarbeid med WHO. LEVE koordinerer de nasjonale arrangementene kommende to uker.

Publisert 30. aug. 2017 12:14

Oppdater deg på registerforskning om selvmord og villet egenskade. Forskningsgruppen ledes av professor Ping Qin og bruker data lagret i forskjellige nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade. Kunnskap fra slike storskala befolkningsstudier kan gi robust innsikt og danne grunnlag for utvikling av effektive forebyggingsstrategier

Publisert 30. aug. 2017 12:13
Publisert 20. juli 2017 13:32

Det veiledende materiellet til forebygging av selvskading og selvmord er nå tilgjengelig. Materiellet er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner.

Publisert 20. juli 2017 13:20

Hva er selvskading, hvorfor skjer det og hva slags hjelp er det å få? Psykologspesialist Erlend Mork gir i denne videoen fra Norsk Psykologforening  innblikk i fenomenet.

Publisert 13. juni 2017 13:22

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har i samarbeid med Sørlandet Sykehus initiert prosjektet: Styrket omsorg for mennesker med depresjon og suicidal atferd gjennom bruk av strategier fra European Alliance Against Depression (EAAD).

Publisert 31. mai 2017 23:41

I juninummeret av World Psychiatry har NSSF vært involvert i to artikler om henholdsvis borderline personlighetsforstyrrelse og schizofreni.

Publisert 31. mai 2017 23:40

Nytt forskningsprosjekt ved NSSF basert på data fra norske befolkningsregistre: Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk registerbasert undersøkelse