Folkeopplysning mot selvmord, Østfold 2020-2022

«Folkeopplysning mot selvmord» er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), finansiert av DAM-stiftelsen. En folkeopplysningskampanje skal rulles ut i Østfoldregionen høsten 2021 og vi legger opp til samarbeid med ulike aktører i regionen for å iverksette andre selvmordsforebyggende tiltak i kampanjeperioden.

Bildet kan inneholde: himmel, atmosfære, sky, kvist, gren.

Hvorfor folkeopplysning mot selvmord?

Etter mange år med stabile selvmordsrater er det behov for økt fokus på befolkningsrettede tiltak for å kunne nå grupper av mennesker som av ulike grunner ikke søker støtte og hjelp når de har behov for det. Det være seg personer i behov for behandling av en psykisk lidelse, personer i livskriser, eksistensielle kriser og andre vanskelige situasjoner som kan øke selvmordsfaren.

På verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september la regjeringen frem en ny handlingsplan for selvmordsforebygging (2020-2025). Ett av målene i handlingsplanen er trygg kommunikasjon om selvmord, blant annet for å øke kunnskapen om selvmordstematikk og depresjon i befolkningen, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. Regjeringen vil gjennomføre regionale folkeopplysningskampanjer med nasjonal overbygning om forebygging av selvmord. De skal gjennomføres lokalt og være del av en større samlet innsats for å forebygge selvmord, en såkalt flernivåintervensjon hvor det settes inn tiltak på flere nivåer innenfor en gitt tidsramme. Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» skal gi anbefalinger for hvordan slike folkeopplysningskampanjer kan gjennomføres i Norge.

Mål

Prosjektet har to hovedmål:

  • Få kunnskap om gjennomførbarheten og effektene av en folkeopplysningskampanje med fokus på å øke befolkningens evne til å søke hjelp ved selvmordsfare og psykiske vansker som øker selvmordsfaren.
  • Få kunnskap om hvordan en folkeopplysningskampanje kan implementeres regionalt innenfor rammen av en flernivåintervensjon.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt:

Bildet kan inneholde: paraply, produkt, gest, lykkelig, interaksjon.


Kampanjen «Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv»

Høsten 2021 skal folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv» rulles ut i regionen som tidligere var Østfold fylke. Kampanjekonseptet er hentet fra kampanjer utviklet av Helse Vest i 2019 og 2020/21.

Kampanjen skal nå ut til hele befolkningen, med et særlig fokus på den mannlige delen av befolkningen, da ca 70% av de som tar sitt eget liv i Norge er menn. Kampanjen retter seg både mot risikoutsatte og de som kan komme i kontakt med risikoutsatte. Kampanjebudskapene vil formidles via sosiale medier, annonser og nyhetssaker i lokale nettaviser og med plakater og brosjyrer.

Tiltak på flere nivåer

I en flernivåintervensjon settes det inn tiltak på flere nivåer innenfor et avgrenset geografisk område og en gitt tidsramme, dette for å skape synergi mellom de ulike tiltakene. I dette prosjektet er tiltakene i hovedsak knyttet til folkeopplysning og opplæring, men det oppfordres også til å sette lys på andre selvmordsforebyggende tiltak som samhandling mellom tjenestene, oppfølging av etterlatte og nye verktøy i helsetjenestene.     

I forkant av og under kampanjen vil prosjektet bidra til koordinering av opplæringstiltak om behandling av suicidalitet og psykisk helse til helsepersonell i Østfold. Vi vil også koordinere opplæring for nøkkelpersoner i lokalsamfunnene (f.eks. lærere, sosialarbeidere og frivillige) for å øke kompetansen i å kunne fange opp personer i selvmordsfare.

Samarbeid

Prosjektet inviterer regionale og lokale aktører som kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner til aktiv deltakelse i prosjektet og samarbeid rundt selvmordsforebyggende arbeid i prosjektperioden. Dette inkluderer iverksetting og koordinering av opplæringstiltak og arrangementer i regionen, samt sikre informasjon om kampanjen til helsepersonell i primær- og spesialisttjenesten i forkant av kampanjen.

Publisert 9. feb. 2021 20:34 - Sist endret 15. feb. 2021 10:38