Aktuelle saker - Side 10

Stipendiatstilling ledig ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging på prosjektet: Prospective outcome of referral psychotherapies for patients treated for deliberate self-harm. Stipendiaten vil delta i forskningsgruppen ved NSSF som bruker data lagret i nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade.

NSSF arrangerer i år to kurs i klinisk suicidologi - selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte også å ha forsøkt å ta sitt liv. Få av disse ungdommene oppgir å ha hatt kontakt med hjelpeapparatet, men for de ungdommene som faktisk kommer i kontakt med barne og -ungdomspsykiatri (BUP) kan behandling med Dialektisk Atferdsterapi for ungdom (DBT-A) som er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet være nyttig.

Oppsiktsvekkende gode resultater bør gjøre at DBT-behandling tas mer i bruk for tenåringer med borderlinetrekk og repeterende selvskading. Nye tall viser at resultatene av DBT for ungdom holdt seg både etter ett og to år, og var langt bedre enn for kontrollgruppen som fikk vanlig behandling. Les hele saken på napha.no

Nå er fjorårets siste Suicidologi tilgjengelig på nett, og tema er selvmordsforebygging i klinisk praksis. God lesning og godt nytt år!

Vår norske tilpasning av Marsha M. Linehans samling av fakta- og arbeidsark til bruk overfor voksne pasienter i Dialektisk atferdsterapi er nå endelig ferdig, og utgis som elektronisk tilgjengelig materiell.

NSSF har gjennom 10 år vært sentrale bidragsytere i utviklingen av DBT som behandlingsmetode i Norge. Da Jill Rathus og Alec Miller i fjor utga en ny DBT-ferdighetsmanual til bruk overfor ungdom ønsket vi å lage en norsk versjon av faktaarkene og øvelsene.

Den nye statistikken for 2015 fra Dødsårsaksregisteret (publisert av Folkehelseinstituttet 2. november) viser at 590 mennesker døde av selvmord i Norge – 400 menn og 190 kvinner.

Praktisk selvmordsforebygging, redigert av Øivind Ekeberg og Erlend Hem, omhandler forekomsten av og risikofaktorer for selvmord, vurdering av selvmordsfare og tiltak som kan iverksettes for å hjelpe pasienter, pårørende og behandlere. Det er også egne kapitler om selvmordsatferd blant barn, eldre og pasienter med fysiske sykdommer. 

Professor Ping Qin ved NSSF er medforfatter.

Boken retter seg særlig mot leger, psykologer, sykepleiere og andre helse- og sosialarbeidere og er utgitt på Gyldendal Norsk forlag.

Forskning viser at skam og skyldfølelse er noe mange etterlatte føler på når noen tar selvmord, hva kan man gjøre for mer åpenhet rundt dette? Lars Mehlum svarer på spørsmål i Norgesglasset.

Les også sak på forskning.no