Aktuelle saker - Side 10

Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger er valgt som ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen. En tiltakspakke er utarbeidet. I to pilotprosjekter har man hatt gode erfaringer med å gjennomføre tiltakene.

Ungdommer som er behandlet i psykisk helsevern, har en fortsatt økt risiko for suicidal atferd i flere år etter avsluttet behandling. Det viser ny dansk forskning. I en kommentar skriver Lars Mehlum v/NSSF: Det er derfor behov for et sterkere og mer systematisk fokus på oppfølging av ungdommene over tid. Flere behandlingsmodeller er aktuelle, blant annet dialektisk atferdsterapi.

10. september ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert.

Pasienter med posttraumatisk stresslidelse som ble innlagt ved en psykiatrisk akuttavdeling hadde nesten like stor risiko for senere å bli innlagt til somatisk behandling for villet egenskade som pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse.

En norsk studie om selvmord hos ti unge tilsynelatende «velfungerende» menn, viser at få etterlatte så tegn til alvorlige psykiske lidelser i forkant. Forskerne er enige, du må våge å spørre.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte 30. april Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplanen skisserer 29 tiltak fram til 2017, med overordnet mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading.

Stipendiat Anita Johanna Tørmoen og kolleger viser i en ny studie at en forkortet versjon av dialektisk atferdsterapi (DBT) spesielt tilpasset ungdom trygt kan anbefales  implementert. De fleste pasientene gjennomfører hele behandlingsforløpet, og i studien observeres det en klar nedgang av antallet som selvskader underveis i behandlingen.

Workshopen 1.-2. februar 2016 tar for seg de tilpasninger som gjøres når DBT anvendes på pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (UPF) og ruslidelser, og er rettet mot klinikere som allerede har kjennskap til standard DBT.

Pilotstudien fra Tørmoen og kolleger som omhandler Dialektisk Atferdsterapi for ungdom, tilpasset og prøvd ut under norske forhold, skaper interesse.  Artikkelen Feasibility of Dialectical Behavior Therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: Training, adherence, and retention er blant de mest nedlastede artikler fra Routledge Behavioral Sciences-tidsskrifter i 2014.

Mer enn halvparten av de som tar livet sitt i Norge var hos fastlege det siste året de levde, uten at faresignalene ble fanget opp. For første gang i Norge får nå  leger og psykologer i primærhelsetjenesten tilbud om et e-læringskurs utviklet av NSSF, som skal øke kunnskapen om risikofaktorer og hvordan selvmord kan forebygges. Hør fastlege Øyvind Kjelsvik, Torbjørn Haugen og Lars Mehlum i samtale om dette på NRK P2, og se saken på nrk.no