Aktuelle saker - Side 3

Bildet kan inneholde: organisme, verden, gjøre, tilpasning, plakat.

Kjære leser!

Gjennom vitenskapelige studier og personlige skildringer har vi i årenes løp fått belyst hvordan de mange belastningene og utfordringene som etterlatte ved selvmord opplever arter seg. Vi har også fått mer kunnskap om hvilke behov etterlatte har for støtte og oppfølging både på kort og lang sikt. Men vi har hatt forholdsvis lite av «harde» data om hvilke konsekvenser et tap ved selvmord kan få for liv og helse hos de nærstående i en norsk kontekst. Med Lisa Burrells doktorgradsarbeid som ble fullført helt på tampen av 2021 har vi imidlertid fått innsikt i et vell av data som beskriver mange av de konsekvensene som tap av en forelder kan få for barn eller ungdom på kort og lang sikt.


Les årets siste nummer av tidsskriftet Suicidologi:

Se også nytt nummer om: 


Bildet kan inneholde: pakkede varer, panne, nese, hud, hake.

- Selvmord er et stort samfunnsproblem og berører mange. En stor andel av dem som har økt risiko for selvmord kommer i dag ikke i kontakt med hjelpeapparatet. Derfor trenger vi å nå lenger ut i befolkningen med informasjon om hva folk kan gjøre for å få hjelp eller skaffe hjelp til risikoutsatte, sier Lars Mehlum, professor i psykiatri og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Bildet kan inneholde: gjøre, halvmåne, sirkel, mørke, begivenhet.

Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 innførte for første gang en nullvisjon for selvmord i Norge. Nullvisjonen formidler et verdisyn om at vi som samfunn ikke har noen å miste, skriver Regjeringen. Hva nullvisjonen skal omfatte, sies det lite om, skriver forfatterne av dette innlegget, Fredrik Walby (NSSF) og Siv Hilde Berg (Universitetet i Stavanger).

Bildet kan inneholde: virveldyr, produkt, organisme, lykkelig, pattedyr.

Den 19. november markeres den internasjonale mannsdagen! Menn er sterkt overrepresentert i selvmordsstatistikken, men de er underrepresentert som pasienter. Hvorfor er det sånn? 

I denne samtalen om mannsrollen deltar Espen Sondre Nordheim (vernepleierstudent og overlevende etter selvmordsforsøk), Jon Schultz (etterlatt og nestleder i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) og Eivind Nordmann-Eide (psykolog ved OUS). Opptaket er fra 11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging mai 2021.

Bildet kan inneholde: yttertøy, skjorte, podium, talerstol, offentlig adresse system.

Den 27. oktober ble første årsrapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling presentert på Litteraturhuset i Oslo. 

Torunn Janbu (Helsedirektoratet) innledet, Fredrik Walby (prosjektleder for Kartleggingssystemet) presenterte data fra rapporten, og vi fikk kommentarer ved Tove Gundersen (Rådet for psykisk helse), Stig Bech (Bipolarforeningen) og professor Lars Mehlum, som også var ordstyrer.

Se streaming fra arrangementet

Les rapporten

Følg Kartleggingssystemet på Twitter

www.uio.no/kartleggingssystemet

Les mer om kartleggingen