Handlingsplaner for forebygging av selvmord og selvskading

Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025

Høsten 2020 la regjeringen frem en ny handlingsplan for forebygging av selvmord med en nullvisjon. En nullvisjon skal bidra til at selvmordsforebygging prioriteres høyere og til å tydeliggjøre vårt felles ansvar og langsiktige forpliktelse. Les mer

11. nasjonale konferanse om selvmordsforebygging våren 2021 med tema: Ny handlingsplan – hva nå?


Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017

30. april 2014 lanserte helse- og omsorgsminister Bent Høie ny handlingsplan. Den omfattet 29 tiltak fram til 2017, med overordnet mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading. Les mer


Handlingsplan mot selvmord 1994-2002

Handlingsplanens overordnete målsetting var at helsetjenesten skulle bidra til å redusere antall selvmord i Norge. Følgende virkemidler ble definert:

1) Sammenfatte tilgjengelig kunnskap, stimulere til forskning og etablere regionale ressursmiljøer

2) Utvikle læringsprogrammer og sørge for kunnskapsformidling til relevante offentlige instanser og frivillige organisasjoner

3) Kartlegge og evaluere eksisterende modeller for organisert samarbeid, spre kunnskaper om gode modeller og ev. utvikle nye modeller.

Les mer


Internasjonale handlingsplaner mot selvmord

Verdens helseorganisasjon (WHO) inviterte sine medlemsland til et møte 
i Szeged i Ungarn i 1989 der agendaen bl.a. var å drøfte hvordan man 
kunne redusere antall selvmord. Møtet resulterte i en anbefaling fra WHO 
om at hvert land skulle etablere en handlingsplan for å forebygge selvmord.

Her er en samlet oversikt over handlingsplanene som er lansert hittil på verdensbasis.


 

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 8. mars 2021 13:40