Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevernRetningslinjene ble utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i 2008.

Målsettingen var å

- Bedre helsetjenesten for pasienter med selvmordsproblematikk

- Bidra til å redusere antall selvmord og alvorlige selvmordsforsøk blant pasienter i psykisk helsevern

- Bedre oppfølging og ivaretakelse av pårørende og etterlatte

- Gjøre helsepersonell mer kompetente, effektive og trygge i å håndtere selvmordsrisiko.

Grunnlagsdokumenter:

Del 1: Bruk av psykoterapi, medikament og elektrokonvulsiv terapi
Lars Mehlum, Gudrun Dieserud, Øivind Ekeberg, Berit Grøholt, Liv Mellesdal, Fredrik A. Walby, Kurt Myhre: Forebygging av selvmord i psykisk helsevern: Hva har effekt? 
Systematisk kunnskapsoppsummering, Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 24-2006. 

Del 2: Andre metoder
Lars Mehlum, Gudrun Dieserud, Øivind Ekeberg, Berit Grøholt, Liv Mellesdal, Fredrik A. Walby, Kurt Myhre: Forebygging av selvmord i psykisk helsevern: Hva har effekt? 
Systematisk kunnskapsoppsummering, Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 4-2007.