Statistikk

Litt om norsk selvmordsstatistikk

Statistikkens grunnlag
Grunnlaget for dødsårsaksstatistikken er medisinsk dødsattest, enten Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig død (skjema IK-1026) eller Dødsmelding fra lensmann til offentlig lege (skjema IK-1027). I tillegg brukes supplerende informasjon fra andre kilder som resultat av obduksjon og svar på henvendelse til lege eller sykehus i tilfeller hvor dødsmeldingen inneholder manglende eller uklare opplysninger om dødsårsak.
Mer informasjon:

Nrugham L, Mehlum L.
Det norske dødsårsaksregisteret: en kommentar til datakvaliteten (pdf)
Suicidologi, 2010; 15(2): 8-11

Dødsårsaksregisteret - en viktig datakilde for medisinsk forskning
(F. Gjertsen i Tidsskr Nor Lægeforen 26/2002).

Dødsårsaksregisteret og forskning
(F. Gjertsen i Tidsskr Nor Lægeforen 6/2000).

Frontkollisjon med fjellvegg, ulykkestilfelle eller selvmord? Om selvmordsstatistikkens pålitelighet (pdf)
(F. Gjertsen i Suicidologi 2/2000).

Kilde
Offisiell dødsårsaksstatistikk: Datakilden for denne statistikken er det nasjonale Dødsårsaksregisteret som eies av Nasjonalt folkehelseinstitutt, og som inntil videre driftes av Statistisk sentralbyrå. Hjemmelsgrunnlaget for registeret er helseregisterloven med egen forskift for registeret. Registereier har ansvaret for kvalitetssikringen, slik dette er regulert av registerets forskift.
Mer informasjon:
2001.12.21 nr 1476: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften).

Telleenhet
Dødsårsaksstatistikken omfatter personer som på dødstidspunktet var bosatt i Norge, uavhengig av om dødsfallet skjedde i Norge eller i utlandet.

Mål
I tabellene gis det oversikt over antall dødsfall i selvmord og selvmord per 100 000 middelfolkemengde. I figurene brukes selvmord per 100 000 innbyggere, som er det beste målet ved sammenligning.

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 9. mai 2017 14:17