Aktuelle saker 2009

Publisert 18. des. 2009 11:39

En kartlegging Priscilla Martinez har gjort ved Sanderud sykehus viser at helsepersonell overdiagnostiserer personlighetslidelser, hvis de bruker kartleggingsverktøyet MCMI hos pasienter med dobbeltdiagnose.

Publisert 8. des. 2009 10:58

I en ny undersøkelse har forskere ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og SERAF undersøkt langtidsbruken av benzodiazepiner hos uføretrygdede.

Publisert 30. nov. 2009 13:13

Også i Aftenposten har det vært debatt om legalisering av cannabis.    

Publisert 30. nov. 2009 00:00

Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose (rus og psykiatri) har laget en video der Valborg Helseth snakker om kartleggingsverktøyet PRISM, og arbeidet med å lage en norsk versjon av dette verktøyet.

Publisert 16. nov. 2009 10:54

Forskere fra SERAF og SIRUS ønsker seg et høyere presisjonsnivå i formidlingen av forskning når man skal diskutere fornuften i legalisering av cannabis. Debatten går.

Publisert 5. nov. 2009 10:48

Bruk av metamfetamin øker kraftig i Norge og i Norden, stoffet blir stadig mer tilgjengelig. Det viser den årlige rapporten fra Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk, som legges frem i dag.

Publisert 5. nov. 2009 10:06

I mediene hevdes det ofte at Norge har et særlig høyt antall dødsfall knyttet til bruk av illegale rusmidler. Høsten 2008 kom en rekke medieoppslag knyttet til politistatistikken for 2007, som viste en økning i antall overdosedødsfall.  

Publisert 3. nov. 2009 13:28

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge er en landsomfattende medlemsorganisasjon. Fagrådet er landets største og samlende organisasjon innen rusfeltet. 

Publisert 4. sep. 2009 16:03

Kunnskapssenteret har registrert omtalen som ble lagt ut på SERAF sin hjemmeside den 18/8-2009. Omtalen kommer med utsagn som vi ikke kjenner igjen fra rapporten. Vi har derfor valgt å komme med noen tilbakemeldinger på omtalen, blant annet for om mulig å oppklare noen uklarheter eller misforståelser.  

Publisert 3. sep. 2009 17:49

En artikkel publisert i BMC Health Services Research 12. august la seg inn helt i toppen av 30 dagers trefflisten allerede en uke etter publisering.  

Publisert 28. aug. 2009 11:53

Rusmiddeletaten i Oslo kommune etablerte høsten 2006 Klinikk Motivasjon som et midlertidig prosjekt. Man ønsket å nå flere opiatavhengige med tilbud om substitusjonsbehandling uten omfattende søknadsprosedyrer og urinprøver, ut fra en teori om at kompliserte inntaksrutiner kunne utestenge noen av dem som trengte tilbudet mest.  

Publisert 19. aug. 2009 10:41

Kunnskapssenteret for helsetjenesten har nylig publisert en kunnskapsoppsummering om tvangsbehandling av opioidavhengige. 

Publisert 14. aug. 2009 11:46

Artikkelen redegjør for utviklingen og situasjonen i Norge når det gjelder gravide som behandles med metadon og buprenorfin.

Publisert 14. aug. 2009 11:24

Det sentralt virkende muskelrelakserende middelet Somadril (med virkestoffet karisoprodol) ble fjernet fra det norske markedet med virkning 1. mai 2008. Beslutningen ble fattet av Statens legemiddelverk etter uforholdmessig mange rapporter angående misbruk og forgiftninger.

Publisert 26. juni 2009 00:00

I samarbeid med programstyret for rusmiddelforskning i Norges forskningsråd vil SERAF arrangere en årlig rusfaglig forskningskonferanse som setter søkelys på tema av spesiell interesse.

Publisert 30. mai 2009 00:00

En undersøkelse ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning(SERAF), Universitetet i Oslo har vist at innopererte kapsler med virkestoffet naltrekson kan redusere heroinbruk hos heroinavhengige som har gjennomført døgnbehandling.

Publisert 4. mai 2009 16:46

Philipp Lobmaier fikk forskningspris fra American Society of Addiction Medicine (ASAM) for prosjektet "Naltrekson Implantat i Kriminalomsorgen".

Publisert 23. apr. 2009 13:37

Hvert år blir mellom 20 og 30 kvinner i Legemiddelassistert rehabilitering gravide. Kunnskapsgrunnlaget om temaet er begrenset, og utenlandske studier lar seg ikke alltid overføre til norske forhold. Over halvparten av de nyfødte får behandlingstrengende abstinenser som krever tett oppfølging av helsepersonell.

Publisert 21. apr. 2009 11:52

Flere mediaoppslag satte sommeren 2008 søkelys på forskning om rusmiddelbruk og rusmiddelbrukere. Kritikken var til dels hard med anklager om brudd på Helsinkideklarasjonen og alminnelige forskningsetiske prinsipper og om at rusmiddelbrukere ble utsatt for fare og lokket til uforsvarlige forsøk. Regional etisk komité, REK, ble anklaget for å "sove i timen" og for å utøve skjønn uten tilstrekkelig kompetanse.

Publisert 26. mars 2009 00:00

Pressemelding fra Senter for Rus og Avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo.

Publisert 16. mars 2009 11:46

Studien baserer seg på opplysninger om utlevering av legemidler på resept meldt inn til Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet fra alle apotek i Norge for året 2004. Det som er studert er utleveringsmønsteret for seks ulike legemidler, tre som regnes som vanedannende og populære i misbrukermiljøer og tre som ikke antas å ha slik egenskap eller popularitet.

Publisert 9. mars 2009 15:11

Rekrutteringen til randomiserte studier er spesielt vanskelig innen rusmiddelforskning. Et aktuelt eksempel samt løsningsforslag er nylig publisert i en artikkel av 3 forskere på SERAF, stipendiatene Philipp Lobmaier og Nikolaj Kunøe, og professor Helge Waal. 

Publisert 9. mars 2009 12:02

Opptrappingsplanen for rusfeltet ble lansert høsten 2007. Gjennom arbeid med denne planen skulle mennesker med rusmiddelproblemer få tilbud om den hjelp, behandling og rehabilitering som de har behov for og rett til.

Publisert 5. mars 2009 12:50

Psykiater og forsker Valborg Helseth ved SERAF har ledet et arbeid med kartlegging av rusmiddellidelser blant psykiatriske pasienter.

Publisert 28. jan. 2009 11:04

Søknadsfrist er 6 februar.