Presentasjonsmøte med nytt dekanat

Team Ivar Gladhaug møtte godt forberedt til allmøtet i Domus Medica på tirsdag. Ansatte og studenter fikk presentert valgplattform og mulighet til å stille spørsmål.

Runde auditorium

Engasjement, bredt oppmøte og god stemning på allmøtet med nytt dekanat ved MED-fakultetet fra 2019 i Domus Medica på tirsdag. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Representanter fra alle institutter, ansattgrupper og studenter, benket seg i Runde auditorium i Domus medica på tirsdag ettermiddag.

Ny dekan Ivar Gladhaug

Ivar Gladhaug
Ivar Gladhaug presenterer sin platform og sitt team. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Kommende dekan Ivar Gladhaug innledet presentasjonen med å beskrive dekanatets mål:

Vi har som mål å arbeide for en god samhandlingskultur mellom våre studenter, ansatte, instituttledelse og fakultet, for i fellesskap å bidra til god undervisning, forskning og innovasjon til beste for samfunnet og pasientene. 

Gladhaug presenterte seg selv og understreket at han er bevisst dekanens overordnede ansvar for fakultetets virksomhet. Som dekan kommer han til å ta en hovedrolle i dialogen opp mot sykehusene og overordnet myndighet (universitet og departement). Gode relasjoner er viktige og dekanen skal fremme fakultetets interesser og behov.

Den påtroppende dekanen lot sine prodekaner og visedekaner presentere seg og sine hjertesaker selv.

I forbindelse med spørsmålene fra salen til slutt annonserte Gladhaug at han kommer til å reise rundt på fakultetet for å sette seg inn i saker han ikke har like god kjennskap til som situasjonen på Klinmed. Miljøer ved Helsam og IMB vil bli spesielt prioritert.

Se: Ivar Gladhaugs presentasjon

Prodekan for forskning

Jens Petter Berg
Jens Petter Berg. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Jens Petter Berg har en interessant stilling i dag som avdelingssleder som det var vanskelig å ta en pause fra, men han ble så fristet av Ivars spennende tilbud at han takket ja likevel. Med seg inn i dekanatet bringer han både ledelseserfaring, undervisningserfaring og laboratorieerfaring. Som forskningsdekan ser han for seg følgende viktige fokusområder:

 • Overordnet ansvar for fakultetets forskningsvirksomhet
 • Tverrfaglig forskningssamarbeid for å løse komplekse samfunnsutfordringer
 • Forskerutdanning og forskerstøtte
 • Forskningsinfrastruktur og samhandling
 • Translasjonsforskning
 • Presisjonsmedisin

Se: Jens Petter Bergs presentasjon.

Prodekan for medisinstudiet

Elin Olaug Rosvold
Elin Olaug Rosvold. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Elin Olaug Rosvold har engasjert seg i studentpolitikk og verv helt fra hun begynte på Universitetet. Hun har bred og relevant erfaring, og allerede fartstid som programleder for medisinstudiet. De viktigste fokusområdene for henne som prodekan vil være:

 • Ledelse og utvikling av medisinstudiet
 • Studentmedvirkning
 • Internasjonalisering av utdanningen
 • Representere MED på undervisningsarenaer innad og utad
 • Undervisningssamarbeid med Helse SørØst RHF og kommunesektoren
 • Sikre god tilbakemelding på læring og undervisning
 • Pedagogiske utviklingsmuligheter for undervisere
 • Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Se: Elin Olaug Rosvolds presentasjon.

Visedekan for internasjonalisering og innovasjon

Hilde Nebb
Hilde Nebb. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Hilde Nebb trives med å jobbe strategisk. Nebb gleder seg til å være med på å utvikle nye forsknings- og innovasjonsområder, få lov til å forme en helt ny rolle, samt fortsette mange av suksesshistoriene hun har drevet frem i sine to perioder som forskningsdekan under Vartdal som dekan.

Gjennom det store internasjonale utvekslingsprogrammet fra EU for unge forskere, kalt Scientia Fellows II, skal det ansettes 100-125 nye unge forskertalenter ved fakultetet i de neste 2-3 årene. Hilde Nebbs "egen baby" og noe hun virkelig ønsker å drive videre.

Hennes fokus på innovasjon og internasjonalisering vil være:

 • Skape kultur for innovasjon blant studenter, forskere og andre ansatte - kunnskap og verktøy

 • Helseinnovatørskolen med fokus på verdiskapning av forskning

 • Etablere gode møteplasser mellom forskere og næringsliv

 • Styrket sektorsamarbeid mellom akademia-helse-næringsliv-forvaltning

 • Internasjonalt utvekslingsprogram for unge forskertalenter (Scientia Fellows II) - skape forskningssamarbeid mellom sektorene

 • Økt utnyttelse av mulighetene i EU

 • Ivareta samarbeid mellom fakultetet og dets etablerte samarbeidsuniversiteter internasjonalt

Se: Hilde Nebbs presentasjon.

Visedekan for postdoktor- og masterprogrammer

Euivind Engebretsen med Ivar Gladhaug i bakgrunnen
Ivar Gladhaug og Eivind Engebretsen. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Eivind Engebretsen har bakgrunn som professor i vitenskapsteori. Han synes det har vært svært givende å støtte opp om systematisk karriereutvikling for unge forskere ved å lede oppbyggingen av Postdoktorprogrammet ved MED-fakultetet. Vårt postdoktorprogram var også først ute. Nå først kommer andre etter med liknende program.

Kunnskapsoverføring og implementering er blant Engebretsens forskningsinteresser, og han har lang erfaring med ledelse og undervisning på masterprogrammer. Han luftet også tanken om karriereutvikling, også for masterstudenter.

Fokusområder for Engebretsens periode som visedekan:

 • Strategi og kvalitetssikring av master, bachelor og etter- og videreutdanninger
 • Legge til rette for synergier og erfaringsutveksling mellom fakultetets masterprogrammer
 • Lede og videreutvikle Postdoktorprogrammet
 • Karrierestøtte for unge forskere
 • Sammenheng og synergi mellom utdanning og forskning

Se: Eivind Engebretsens presentasjon.

Spørsmål fra salen

Det var et engasjert publikum på allmøtet. Mange spørsmål ble stilt og diskutert. Påtroppende dekan kjenner til problemstillingene som kom på bordet, men kunne ikke på stående fot begynne å ta avgjørelser. Han lovet å ta spørsmålene grundig for seg når de starter sin periode ved nyttår. Tema som var oppe til diskusjon:

 • Forskerskoler med utgående finansiering i løpet av perioden.
 • Fakultetets interesser i Livsvitenskapsbygget.
 • Primærhelsetjenesten og Oslo kommune.
 • Konkurranse om midler: Fulltidsforskere ved IMB spesielt, som ikke har mulighet til å søke midler innenfor helseforetakene.
 • Meriteringsordninger for undervisning.
 • Endringer i Oslo 2014.
 • Flere allmøter med åpen mikrofon?

Til sist fikk påtroppende dekan ros fra salen for å ha en så gjennomarbeidet valgplattform med et så bredt og kunnskapsrikt team og fyldige presentasjoner.

Last ned presentasjonen fra møtet (.ppt)

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 12. okt. 2018 08:35 - Sist endret 7. mars 2019 14:50