English version of this page

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Forretningsorden for fakultetsstyret regulerer i tillegg styrets arbeid.

Møter i fakultetsstyret er som hovedregel åpne. Styret kan lukke møtet i noen saker, slik at bare styrets medlemmer og sekretær er tilstede. Dekanen leder styret, og forbereder sakene som behandles. Fakultetsdirektøren er styrets sekretær.

Styret behandler

  • Årsplan og budsjett, som er viktige instrumenter for å styre og følge opp virksomheten.
  • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, nedfelt i langtidsplaner, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer innen forskning og undervisning, samt øvrige saker som i henhold til Normalregler for fakulteter § 2-1 inngår i fakultetsstyrets myndighetsområde.

Møtedatoer 2019

(såfremt ikke annet er angitt finner møtet sted kl. 16-19 i møterom Hippokrates, Sogn Arena)

Møtedato Informasjons- og drøftingsmøte Innmelding-/ innleveringsfrist (kl. 12)
12. mars 25. februar 18. februar
21. mai 6. mai 26. april
11. juni 29. mai 22. mai
24. september  9. september 2. september
5. november 21. oktober 14. oktober
17. desember 2. desember 25. november

Informasjons- og drøftingsmøter

I forkant av hvert fakultetsstyremøte avholdes informasjons- og drøftingsmøter med tjenestemannsorganisasjonene. Møtene avholdes i Hippokrates møterom kl. 9.00 - 11 med mindre annet er angitt.

Innmeldings- og innleveringsfrist

Saker til fakultetsstyret må være innlevert innen kl 12.00 på datoen for innmeldingfrist. Innmelding av saker gjøres per e-post til Astrid Holø

Mal for framleggsnotat

Her finner du mal for saksframlegg til fakultetsstyret (doc)

Publisert 11. feb. 2011 11:21 - Sist endret 21. mars 2019 09:18