English version of this page

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Forretningsorden for fakultetsstyret regulerer i tillegg styrets arbeid.

Møter i fakultetsstyret er som hovedregel åpne. Styret kan lukke møtet i noen saker, slik at bare styrets medlemmer og sekretær er tilstede. Dekanen leder styret, og forbereder sakene som behandles. Fakultetsdirektøren er styrets sekretær.

Styret behandler

  • Årsplan og budsjett, som er viktige instrumenter for å styre og følge opp virksomheten.
  • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, nedfelt i langtidsplaner, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer innen forskning og undervisning, samt øvrige saker som i henhold til Normalregler for fakulteter § 2-1 inngår i fakultetsstyrets myndighetsområde.

Møteplan 2022

(såfremt ikke annet er angitt finner møtet sted kl. 16-19 i møterom Hippokrates, Sogn Arena)

Møteplan 2022

Informasjons- og drøftingsmøter

I forkant av hvert fakultetsstyremøte avholdes informasjons- og drøftingsmøter med tjenestemannsorganisasjonene. Møtene avholdes i Hippokrates møterom kl. 9.00 - 11 med mindre annet er angitt.

Innmeldings- og innleveringsfrist

Saker til fakultetsstyret, ferdigstilt og godkjent av leder, må være innlevert innen kl 12.00 på datoen for innmeldingfrist. Innmelding/innlevering av saker skjer per e-post til Aleksandra Weder Sawicka

Mal for framleggsnotat

Her finner du mal for saksframlegg til fakultetsstyret (doc)

Kontakt

Aleksandra Weder Sawicka

Styringsdokumenter

Strategisk plan 2010-2020 (pdf)

Årsplan 2021-2023 (pdf)

Styrings- og administrasjonsreglement (pdf)

Årshjul - faste saker til styret (pdf)

 

Se også

Publisert 11. feb. 2011 11:21 - Sist endret 27. jan. 2022 10:34