Sakskart til fakultetsstyremøte 12. mars 2019

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Kl. 16-18:

Del 1 - Introduksjonsprogram til styrearbeid ved Det medisinske fakultet

v/Claus H. Jebsen, Institutt for medskapende ledelse (IML)   

Deltakere: Alle styremedlemmer, fakultetsdirektør

Kl. 18-19:

Del 2 - Behandling av styresaker

Godkjenninger

1/19 Godkjenning av innkalling

2/19 Godkjenning av dagsorden

3/19-O Protokoll fra fakultetsstyremøte18.12.2018, referat fra informasjonsmøte 28.2.2019

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

4/19-V Forslag til justering av Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO (15 min)

Ved fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre godkjenner vedlagt forslag til justert styrings- og administrasjonsreglement.

5/19-O Virksomhetsrapportering 3. tertial 2018 og regnskap 2018 (30 min)

Ved økonomisjef Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen med rullerende langtidsplan 2019-2023 og realisert regnskap for 2018 til orientering.

6/19-O Økonomisk status, herunder regnskap hittil i år 2019 (15 min)

Ved økonomisjef Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Regnskap pr. utgang januar 2019 tas til orientering

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf - 115 sider)

 

 

 

 

Publisert 18. feb. 2019 10:29 - Sist endret 6. mars 2019 07:32